top of page
Legal Handshake

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovitele

Zhotovitel

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve smluvních vztazích, v nichž je objednatelem START Zelený s.r.o., IČ: 08731314.

2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo, jenž na ně odkazuje.  Je -li odkaz na VOP v listině, označené jako objednávka, jsou její součástí a akceptací objednávky akceptuje zhotovitel i tyto smluvní podmínky, smlouvou je v tomto případě míněn vztah objednatele a zhotovitele, vzniklý na základě akceptace objednávky.

3. Je-li ve smlouvě nebo objednávce samotné (dále souhrnně označeno jako „smlouva“) sjednáno něco jiného než v těchto smluvních podmínkách, platí ujednání použité ve smlouvě.

II. Dílo, Provádění Díla, Změny Díla, Předání Díla

1. Předmět plnění je sjednán ve smlouvě, v níž musí být náležitě specifikován dle projektové dokumentace, výkazu výměr, nebo jiným nezaměnitelným způsobem. Zhotovitel je povinen provést Dílo dle objednávky, projektové dokumentace či pokynů Objednatele tak, aby bylo v souladu s technickými normami, normami ČSN a veškerými právními předpisy, včetně norem podzákonných, platnými v ČR v době dodání Díla.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, a že jsou mu známé veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel současně potvrzuje, že je seznámen s tím, že Dílo dle této smlouvy je součástí dodávky objednatele pro Zákazníka a je mu známo, že na řádném provedení prací Zhotovitelem závisí realizace celé zakázky pro Zákazníka. Jakékoli porušení této smlouvy Zhotovitelem může vést ke vzniku škody Objednatele či Zákazníka. Zákazník / Objednatel je vlastníkem Díla a veškerých jeho součástí a příslušenství od počátku výstavby.

3. Zhotovitel provede dílo sám, svým jménem a na svou odpovědnost.

4. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, tj. dílo dokončit a předat předmět díla objednateli v termínech uvedených ve smlouvě.

5. Termín předání staveniště zhotoviteli a požadavky na stavební připravenost musí být uvedeny ve smlouvě. Jestliže se zpozdí provádění jednotlivých pracovních úseků nebo všech výkonů v důsledku škod na základě požáru, blesku nebo neštěstí, za které není zhotovitel díla odpovědný (události vyšší moci), bude doba zhotovení prodloužena o tuto dobu zpoždění. Doba zpoždění bude stanovena zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel tedy může prodloužit termíny plnění díla výhradně o dobu zpoždění způsobenou živelní pohromou v místě staveniště.

6. Za den provedení díla se považuje den úspěšně provedené přejímky díla, je – li dílo zhotoveno, dokončeno řádně.

7. Objednatel je oprávněn kdykoli před dokončením díla dát Zhotoviteli písemnou Instrukci k provedení jakékoli změny díla, přičemž Zhotovitel je povinen této Instrukci vyhovět, jsou-li současně splněny následující podmínky:
- nemá vliv na termín dokončení díla
- nepřináší navýšení ceny
- nevyžaduje objednávku nového materiálu, v případě, že stavební materiál dle stavební dokumentace byl již objednán
- nevyžaduje změnu již provedené části díla
- není v rozporu s platnými právními předpisy, normami a vyhláškami
- nemá vliv na jakékoli správní rozhodnutí.

V ostatních případech Zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení Instrukce Objednateli oznámí popis potřebných prací a vliv změny díla na cenu a provedení díla. Neobdrží-li Objednatel odpověď do 5 pracovních dnů, má se za to, že Zhotovitel Instrukci ke změně přijal bez vlivu na den provedení a cenu.
Do doby než se Strany dohodnou o Instrukci, Zhotovitel pokračuje dle původní Dokumentace. Strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí se o Instrukci dohodnout co nejdříve. V případě, že se Strany nedohodnou do 15 dnů od doručení žádosti Objednatele, Zhotovitel se zavazuje pokračovat dle původní Dokumentace.

8. Předání a převzetí díla se uskuteční na místě stavby. Objednatel je povinen se k předání v určený den a hodinu dostavit. Zhotovitel je povinen objednatele vyzvat k přejímce alespoň 3 pracovní dny předem.

9. Řízení o předání a převzetí probíhá formou šetření o stavu díla na místě stavby za účasti zmocněných zástupců objednatele a zhotovitele.
O předání díla se sestaví protokol, který obsahuje zejména:
•výrok objednatele o převzetí, event. nepřevzetí díla;
•soupis zjištěných vad a drobných nedodělků;
•dohodu o opatření a lhůtách k odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
•soupis provedených víceprací či méně prací.
Protokol nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran zplnomocněných pro předání a převzetí díla. Přílohou protokolu budou doklady připravené (zajištěné) zhotovitelem:
-atesty použitých materiálů;
-projektová dokumentace skutečného provedení díla ve 3 vyhotoveních;
-kopie zápisů ve stavebním deníku;
-další doklady uvedené ve smlouvě.

10. Objednatel je oprávněn dílo převzít i v případě, že dílo má drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení nebrání uvedení díla do provozu (užívání díla). Dílo se však považuje za řádně provedené, je – li předáno Objednateli spolu s veškerými vyžadovanými doklady a současně nevyskytují – li se na díle žádné vady. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé na díle (jeho jednotlivých částech) do doby předání díla objednateli.

11. Pokud Objednatel dílo převzal a dílo má vady a nedodělky, které nebrání předání díla, není dílo řádně zhotoveno, dokončeno. V takovém případě je Zhotovitel povinen odstranit vady a nedodělky bezodkladně. Nedohodnou-li se smluvní strany na jiném termínu odstranění vady, je Zhotovitel povinen vady odstranit do 10 dní. Pokud Zhotovitel neodstraní vady a/nebo nedodělky ve stanovené lhůtě, pak je Objednatel oprávněn (i) zajistit opravu nebo odstranění vad třetí osobu za obvyklou cenu, a to na nebezpečí a náklady Zhotovitele a bez ohledu na ostatní práva a nároky, které by v této souvislosti Objednatel mohl vůči Zhotoviteli vznést a/nebo (ii) požadovat náhradu škody vzniklé v důsledku neplnění Zhotovitele. Dílo je v takovém případě řádně dokončeno, a tedy i řádně provedeno, odstraněním poslední vady nebo nedodělku, který byl uveden v předávacím protokolu.

12. Nejpozději 10 dní před předáním Díla je Zhotovitel povinen objednateli předat veškerou dokumentaci dle smlouvy.

III. Cena Díla

1. Cena za dílo je stanovena jako pevná, bez DPH. DPH bude účtováno podle platných a účinných právních předpisů.

2. Případné vícepráce, písemně objednané objednatelem, budou řešeny po dohodě obou smluvních stran samostatným dodatkem ke smlouvě o dílo a cena těchto prací bude stanovena jako samostatná přípočtová pevná smluvní cena.

3. Všechny náklady nutné pro zařízení staveniště zhotovitele jsou zahrnuty v ceně výše uvedené.

4. Snížení nebo zvýšení ceny díla lze provést jen v případě, že dojde ke změně rozsahu prací a dodávek proti schválenému rozpočtu, a to formou písemného dodatku ke smlouvě.

IV. Odpovědnost za vady Díla, Záruka

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude způsobilé k účelu, pro který bylo provedeno a bude sloužit svému účelu a zachová si veškeré vlastnosti požadované smlouvou po dobu 66-ti měsíců ode dne předání a převzetí řádně dokončeného díla. Po tuto dobu si rovněž zachová vlastnosti obvyklé k účelu, pro který bylo provedeno. Záruční doba se prodlužuje o dobu od doby oznámení vady do doby jejího odstranění.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady zjištěné objednatelem po předání, a to po celou dobu záruky, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

3. Vady díla, které byly způsobeny porušením povinností zhotovitele je zhotovitel povinen odstranit na svůj náklad v termínu dohodnutém s objednatelem.

4. Výskyt vad v průběhu záruční doby je objednatel povinen reklamovat písemně, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Na základě tohoto oznámení a bez ohledu na ostatní práva Objednatele Zhotovitel v co nejkratší době na své vlastní náklady a bez toho, aby Objednateli vznikly jakékoli náklady, provede veškeré nezbytné úpravy, opravy a jiné práce nezbytné k tomu, aby Dílo bylo v souladu s podmínkami této Smlouvy. K odstranění vady označené jako havárie je zhotovitel povinen nastoupit bezodkladně a vadu odstranit nejpozději do 24 hodin od jejího nahlášení. Ostatní reklamované vady je zhotovitel povinen odstranit do 14 dní od nahlášení vady.

5. Pokud úpravy, opravy nebo jiné práce nezbytné k tomu, aby Dílo bylo v souladu s podmínkami této Smlouvy, nebudou provedeny ve lhůtách stanovených touto Smlouvou a nedojde k nápravě do 10 dnů od výzvy (postačí emailem), eventuálně v jinak dohodnutém termínu, Objednatel bude oprávněn (i) požadovat snížení Ceny nebo (ii) provést práce na náklady Zhotovitele sám nebo požádat třetí osobu o provedení takovýchto prací na náklady Zhotovitele, o čemž Objednatel Zhotovitele informuje písemně či prostřednictvím emailu. Zhotovitel je povinen tyto náklady Objednateli uhradit na základě faktury vystavené Objednatelem se splatností do 30 dní. Právo Objednatele na náhradu škody ani jiná práva a nároky Objednatele tím nejsou nijak dotčeny.

V. Platební a fakturační podmínky

1. Provedené práce a dodávky materiálu budou fakturovány průběžně vždy k poslednímu dni příslušného měsíce.

2. Podkladem pro fakturaci bude zjišťovací protokol předložený zhotovitelem vždy nejpozději do posledního pracovního dne v měsíci (časové etapě), za který zhotovitel fakturuje, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zjišťovací protokol bude obsahovat rozpočtové náklady celkem, práce a dodávky provedené od zahájení díla, práce a dodávky provedené v příslušném období, a taktéž práce a dodávky, které ještě budou provedeny. Toto vše včetně soupisů provedených prací a dodávek.

3. Splatnost faktur je stanovena na 60 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Faktura musí mít veškeré zákonné náležitosti.

4. Z každé fakturované částky se smluvní strany dohodly pozastavit 10% z ceny díla, z toho 5% z ceny díla do doby řádného provedení díla, a zbývajících 5% z ceny díla na dobu 1 roku (počítanou ode dne řádného provedení díla) a to tak, že na faktuře zhotovitele bude vyznačena pozastávka v uvedené výši, kterou objednatel do výše uvedené doby pozastaví. Pozastávka je počítána ze základu pro vyměření DPH. Zhotovitel je povinen písemně požádat o uvolnění pozastávek.

5. V případě, že objednateli vznikne z titulu smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury, resp. z více faktur zhotovitele, a tyto jednostranně započíst.

VI. Povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen převzít jednotlivé dodávky a následné dílčí montáže v dohodnutých termínech dle smlouvy a zajistit podmínky pro plynulé financování stavby na plnění platebních podmínek podle smlouvy.

2. Dále je objednatel povinen zajistit výkon technického dozoru objednatele a součinnost osob pověřených výkonem technického dozoru při operativním vedení stavby. Technický dozor bude provádět osoba pověřená objednatelem uvedená ve smlouvě, případně objednatelem písemně pověřená.

3. Objednatel je povinen zajistit a vést na stavbě hlavní stavební deník, jehož obsahem budou vzájemné zápisy mezi objednatelem a zhotovitelem. Výtky, výzvy či sdělení objednatele vůči zhotoviteli je objednatel povinen zapisovat do hlavního stavebního deníku stavby, zápisy se považují za odsouhlasené, nevyjádří-li se k nim adekvátně zhotovitel do 3 dnů. Tato skutečnost nezbavuje zhotovitele povinnosti dle čl. VII, a) VOP.

4. Objednatel je povinen zabezpečit dílčí stavební připravenosti v termínech a v rozsahu sjednaném ve smlouvě. Není – li sjednáno jinak, zajišťuje objednatel toliko
•zpevněných přístupových komunikací pro přísun materiálu do prostoru montáže;
•možnost připojení el. energie a vody.

VII. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen:

a) od okamžiku zahájení prací na plnění této smlouvy založit, vést stavební deník a denně provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Stavební deník bude obsahovat přinejmenším tyto informace: klimatické podmínky, odpracovanou dobu, kopie záznamů o nehodách, jmenný seznam pracovníků, popis vykonané práce a popis spotřebovaného materiálu. Zhotovitel je dále povinen předávat objednateli průpisy uzavřených stran na výzvu objednatele bezodkladně po dokončení stránky (nejpozději při předání díla) a archivovat stavební deník po dobu záruční doby. Výtky, výzvy či sdělení vůči objednateli je zhotovitel povinen zapsat do hlavního stavebního deníku vedeného objednatelem dle čl. VI.3. VOP, jinak se k nim nepřihlíží;

b) dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, uhradí ji zhotovitel;

c) prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad;

d) při realizaci díla dodržovat veškeré platné ČSN a bezpečností předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady a náhradu škod zhotovitel. Objednatel si vyhrazuje právo na možnost udělení sankce až do výše 50 tis. Kč za každé zjištěné porušení;

e) Kdykoli v pracovní době zpřístupnit staveniště Objednateli, Objednatelem pověřeným osobám, či osobám pověřeným Zákazníkem. V případě, že kterákoli z uvedených osob zjistí provádění Díla v rozporu s touto Smlouvou, technickou či projektovou dokumentací, právními předpisy nebo technickými normami, bude objednatel oprávněn Zhotovitele požádat zápisem do stavebního deníku o sjednání nápravy a / nebo přerušení provádění Díla a Zhotovitel je povinen zařídit bezodkladně nápravu a /nebo přerušit provádění Díla.

f) pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, prováděcích vyhlášek, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit;

g) provádět důslednou kontrolu nakupovaných hmot, surovin a jiných materiálů a výrobků určených k zabudování do stavby a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty; nejdéle při podpisu smlouvy předloží objednateli osvědčení o jakosti a kvalitě těchto věcí určených k zabudování do stavby;

h) předem si vyžádat souhlas objednatele ke všem změnám projektu, projednané s projektantem, které hodlá v průběhu akcí uskutečnit, pokud tyto změny mohou ovlivnit jakost a užitné vlastnosti díla, jeho cenu nebo mohou vést k prodloužení smluvené lhůty výstavby; zajistit odborné stavebně technické vedení díla kvalifikovaným odborným pracovníkem;


i) průběžně dodržovat čistotu a pořádek na staveništi, jakož i v případě znečištění vozovky toto na své náklady odstranit. Průběžně odstraňovat z prostoru staveniště odpady vzniklé při provádění díla. Na konci každého pracovního dne musí být staveniště poklizené, odpady musí být roztříděny a odvezeny, případně roztříděny a uloženy na určených místech a připraveny ke svozu odpadu.

j) uhradit objednateli za odebranou elektrickou energii, vodu, zařízení staveniště při provádění díla 1 % z objemu zakázky;

k) nejpozději do 3 dnů po odevzdání a převzetí díla vyklidit staveniště, včetně demontáže zařízení staveniště a upravit je do sjednaného stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu je objednatel oprávněn vyměřit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den, po který bude nadále staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště;

l) Zhotovitel uchová veškeré účetní knihy a záznamy týkající se provádění díla po dobu nejméně 10 let od předání Díla Objednateli.

m) Zhotovitel je povinen zajistit a zodpovídá za dodržování předpisů v oblasti BOZP jeho zaměstnanci a pověřenými pracovníky. Tyto osoby je zhotovitel povinen řádně proškolit.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení povinností druhou smluvní stranou.
Za podstatné porušení se považují:

- zhotovitel nedoloží objednateli do 5 dní od uzavření smlouvy doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při zhotovení díla až do výše hodnoty prováděného díla, pokud byl objednatelem vyžadován;
- nedodržení harmonogramu prací z viny zhotovitele s prodlením více jak 15 dnů;
- porušení smlouvy Zhotovitelem, jehož následky nebudou Zhotovitelem napraveny do 10 dní od výzvy Objednatele;
- na Zhotovitele je podán insolvenční návrh v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění a Zhotovitel ve lhůtě 20 dnů od zahájení řízení Objednateli neprokáže, že se jedná o šikanózní návrh;

2. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit také v případě, že nastane ukončení smlouvy z jakéhokoli důvodu Zákazníkem. Objednatel je povinen při odstoupení tuto skutečnost Zhotoviteli prokázat.


3. Při odstoupení od smlouvy se smlouva ruší s účinky do budoucna. Smluvní strany jsou povinny vzájemně vypořádat plnění zhotovitele provedené do dne odstoupení od smlouvy.

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo z odpovědnosti za vady ve vztahu k realizované části díla. Odstoupením od smlouvy nejsou jakkoli dotčena práva na smluvní pokuty, náhrady škody či jiné sankce, pokud k jejich vzniku došlo před odstoupením od smlouvy, anebo skutkově vyplývají ze skutečností, které nastaly před odstoupením od smlouvy.

IX. Smluvní pokuty, náhrada škody

1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s řádným provedením díla ve sjednaném termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši.

2. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamovaných havarijních vad dle čl. IV, 4 VOP, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-kč za každý den prodlení. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s odstraněním jiných než havarijních reklamovaných vad dle čl. IV, 4 VOP, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-kč za každý den prodlení Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši.

3. Pro případ prodlení objednatele s úhradou splatné faktury sjednávají smluvní strany smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky denně.

4. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou v čl. VII, odst. i) VOP, je objednatel oprávněn uložit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Při opakovaném porušení povinnosti zhotovitelem, může objednatel smluvní pokutu navýšit na 5.000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

5. Smluvní pokuty jsou splatné na výzvu oprávněné strany do 7 dní.

6. Smluvní strany sjednávají, že objednatel nahradí zhotoviteli jakoukoli škodu do maximální výše odpovídající 5% ceny díla bez DPH. Omezení náhrady škody se uplatní v rozsahu povoleném právními předpisy.

X. Práva duševního vlastnictví

1. Zhotovitel zaručuje, že Dílo a s ním související práva k duševnímu vlastnictví, bez ohledu na to, zda se jedná o práva registrovaná či nikoli, včetně názvů, ochranných známek, obchodních názvů, grafických prvků, užitných vzorů, průmyslových vzorů, autorských děl, vynálezů, obchodního tajemství nebo důvěrných informací, a jakákoli jiná práva duševního anebo průmyslového vlastnictví (dále jen „Práva duševního vlastnictví“) jsou prosté všech práv zaměstnanců nebo subdodavatelů Zhotovitele v co nejširším rozsahu přípustném ze zákona, zejména práv autora vynálezu na odměnu a dalších doplňkových práv.

2. V rozsahu, v jakém jsou Dílo nebo způsob jeho využití chráněny jakýmikoli Právy duševního vlastnictví Zhotovitele, která nejsou postoupena na Objednatele nebo jím určenou osobu na základě této Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje udělit Objednateli (a uzavřením smlouvy mu uděluje) nevýhradní celosvětovou licenci bez dalších licenčních poplatků k užívání těchto Práv duševního vlastnictví Zhotovitele Objednatelem potažmo Zákazníkem, zejména včetně práva na využití Díla nebo jiného nakládání s ním bez úhrady jakékoliv další úplaty Zhotoviteli nebo třetí osobě.

XI. Závěrečná ujednání

1. Smlouva může být měně či doplňována pouze písemně, vzestupně číslovanými dodatky.

2. Chtějí – li smluvní strany vyloučit některé ustanovení těchto VOP, odchylky od těchto VOP výslovně uvedou ve smlouvě.

3. Strany tímto po dohodě vylučují ust. § 1748, § 1765, odst. 1, § 1766 občanského zákoníku a současně na sebe ve smyslu ust. § 1765, odst. 1 občanského zákoníku přebírají riziko změny okolností. Smluvní strany tímto sjednávají, že zhotovitel nesmí jakékoli své závazky a pohledávky vůči objednateli bez předchozího písemného souhlasu objednatele započíst, postoupit, zastavit či jakkoli jinak zatížit nebo zcizit.

4. Smluvní strany se zavazují vynaložit nejvyšší úsilí ke smírnému řešení všech sporů vzniklých z této smlouvy a v souvislosti s ní. Pokud strany v přiměřené lhůtě, jež však nebude delší než třicet (30) dnů. Jakékoli spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní nevyřeší smírem, bude na návrh kterékoliv smluvní strany o sporu rozhodovat místně a věcně příslušný soud

Všeobecné obchodní podmínky pro kupující

Kupující

Tyto Všeobecné obchodní dodací podmínky platí pro smluvní vztahy, v nichž je prodávajícím START Zelený s.r.o., IČ: 08731314.

1. Předmět plnění

Předmětem plnění je prodej zboží prodávajícím kupujícímu. Předmětem kupní smlouvy jsou dodávky zboží uvedeného v kupní smlouvě, objednávce. Zboží bude dodáno v obvyklé jakosti a provedení.

2. Místo plnění

2.1 Místem plnění je sídlo a provozovny prodávajícího Brtnice nebo provozovny prodávajícího v Jihlavě.

2.2 Dodávka je splněna předáním zboží kupujícímu ze skladu prodávajícího nebo jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, má-li být zboží prodávajícím odesláno.

3. Nabytí vlastnického práva ke zboží

Zboží se stává vlastnictvím kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny. V případě, že kupující nezaplatí odebrané zboží včas a řádně, má prodávající nárok požadovat vrácení dodaného zboží včetně vratných obalů. Kupující se zavazuje převzít zboží nejpozději do 5 dnů od obdržení výzvy prodávajícího k převzetí zboží.

4. Nebezpečí škody na zboží

Nebezpečí škod na zboží přechází na kupujícího v souladu s § 2121 a násl. občanského zákoníku.

5. Odpovědnost za vady zboží

Zboží má vady, není-li prodávajícím dodáno ve sjednaném množství, jakosti a provedení, jinak vlastnosti obvyklé. Právo z vadného plnění je kupující oprávněn uplatnit v souladu s § 2099 a násl. občanského zákoníku.

6. Obaly a balení

6.1 Zboží bude baleno podle obvyklých zvyklostí.

6.2 Vratné obaly může kupující vrátit přímo prodávajícímu na svoje náklady.

7. Platební podmínky

7.1 Právo na zaplacení kupní ceny vzniká prodávajícímu splněním jeho závazků způsobem a v místě plnění v souladu s kupní smlouvou, tj. po předání zboží kupujícímu nebo veřejnému dopravci.

7.2 Kupující zaplatí kupní cenu ve prospěch prodávajícího následujícím způsobem placení:
bezhotovostním převodem k vystavené faktuře, splatnost je stanovena v souladu s § 1963 odst. 1 občanského zákoníku, tj. do 30 ti dnů ode dne, kdy byla dlužníku doručena faktura nebo jiná výzva podobné povahy, anebo ode dne obdržení zboží nebo služby, podle toho, který z těchto dnů nastal později.

7.3 Případným výskytem vad zboží není dotčena povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu.

8. Smluvní pokuty

8.1 V případě, že kupující odmítne nebo jiným způsobem znemožní prodávajícímu splnit dodávku zboží, včetně stornování objednaného zboží na základě oboustranné dohody smluvních stran, uhradí prodávajícímu smluvní pokutu dle § 2048 občanského zákoníku ve výši 5% z ceny neodebraného zboží. Smluvní pokuta je splatná do 10ti dnů od obdržení vyúčtování kupujícím.

8.2 V případě, že kupující neodebere zboží ve lhůtách uvedených v kupní smlouvě, uhradí prodávajícímu smluvní pokutu dle § 2048 občanského zákoníku ve výši 5% z ceny neodebraného množství. Smluvní pokuta je splatná do 10ti dnů od obdržení vyúčtování kupujícím.

8.3 V případě prodlení kupujícího s placením faktury za dodané zboží uhradí kupující prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z nezaplacené částky za každý den prodlení. Úrok z prodlení je splatný do 10ti dnů od obdržení vyúčtování kupujícím.

8.4 Ujednáním o smluvní pokutě či smluvním úroku z prodlení není dotčen nárok prodávajícího na zákonné majetkové sankce, jakož i nárok na náhradu škody.

8.5 Smluvní strany sjednávají, že prodávající odpovídá za škody způsobené dodáním vadného zboží anebo porušením smluvních či zákonných povinností v souvislosti s plněním této smlouvy či v jejím důsledku /a to jen za skutečnou škodu, nikoli ušlý zisk, či jiné nepřímé či následné škody/ maximálně do výše 5% kupní ceny bez DPH dodaného, resp. objednaného zboží. Omezení náhrady škody se uplatní v rozsahu povoleném právními předpisy

9. Ostatní ujednání

9.1 Smluvní strany tímto sjednávají, že kupující nesmí jakékoli své závazky a pohledávky vůči prodávajícímu bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího započíst, postoupit, zastavit či jakkoli jinak zatížit nebo zcizit.

9.2 V ostatních otázkách výslovně neupravených kupní smlouvou platí ustanovení občanského zákoníku.

9.3 V případě, že kupující nebude mít ve vztahu k prodávajícímu vypořádány veškeré finanční závazky včetně smluvních pokut a úroků z prodlení, je prodávající oprávněn pozastavit dodávky zboží kupujícímu, a to až do doby úplného zaplacení závazků kupujícího. Kupující není oprávněn v tomto případě domáhat se jakékoliv náhrady škody.

9.4 Prodávající bude se všemi osobními údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném zněnía Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a je správcem osobních údajů. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data související s platbou našich faktur mohou být předávána společnosti Bisnode Česká republika, a.s., která může tato data včetně Vašich osobních údajů dále zpracovávat za účelem sledování a vyhodnocování platební disciplíny konkrétních podnikatelských subjektů. Jak vůči naší společnosti, tak vůči společnosti Bisnode můžete uplatnit veškerá práva, která Vám jako subjektu údajů náleží dle právních předpisů na ochranu osobních údajů. Více informací o společnosti Bisnode a jejím zpracování osobních údajů naleznete na www.bisnode.cz/privacy.

9.5 Tyto VODP mohou být měněny pouze písemnou formou.

Všeobecné obchodní podmínky pro podnájemce

podnájemci

I. Vymezení předmětu podnájmu

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky dopadají a smluvní vztah mezi pronajímatelem START Zelený s.r.o., IČ: 08731314 (označeným výše), který je na základě platné nájemní smlouvy s vlastníkem stavby oprávněn užívat a přenechávat k užívání třetím osobám nemovitost, dům čp. 254, stojící na pozemcích parc.č.st.1022/1, p.č.st.1022/2 a p.č.st.1022/3, s tím, že stavba je zapsána na LV č. 1593 a pozemky jsou zapsány na LV č. 10001, k.ú. Brtnice v katastru nemovitostí u Katastrálního úřad pro Vysočinu (dále jako prostory), a objednatelem jako podnájemcem. Ve specifikované stavbě jsou prostory zřízené za účelem dočasného ubytování osob.

1.2 Podnájemcem – objednatelem může být právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající.

II. Účel podnájmu

Pronajímatel na základě objednávky podnájemce zajistí a umožní ve výše specifikovaných prostorách ubytování zaměstnanců, pracovníků či jiných osob z titulu podnájemce.

III. Sjednání pronájmu

3.1 Smluvní vztah vzniká na základě objednávky podnájemce, v níž je specifikován počet osob a termín, pro který potřebuje podnájemce pro osoby zajistit ubytování. Rezervace termínu a míst může být podnájemcem učiněna jakoukoli formou (ústně, telefonicky, emailem, apod.), přičemž na základě rezervace je možné umožnit osobám z titulu podnájemce vstup do prostor pouze v případě, že objednatel v naléhavém případě potřebuje pro své pracovníky ubytování ještě tentýž den. Nejpozději do 24 hodin od učinění rezervace však musí podnájemce učinit písemnou objednávku (postačí elektronickou formou), potvrzení nabídky s uvedením počtu osob, termínu a odsouhlasením ceny.

3.2 Nedojde – li do 24 hodin od učinění rezervace k potvrzení nabídky či k objednávce, nemá objednatel ani žádné osoby z jeho titulu jakékoli oprávnění k užívání prostor a je povinen zajistit odstranění veškerých věcí případně vnesených do prostor osobami z titulu objednatele.

3.3 Tyto VOP pro podnájemce se stávají součástí každého smluvního vztahu mezi pronajímatelem a podnájemce. Podnájemce potvrzením nabídky či učiněním objednávky potvrzuje, že se s těmito VOP seznámil. Tyto VOP pro ubytování jsou zveřejněny na www.zeleny.cz a vyvěšeny v prostorách.

IV. Cena

Na základě poptávky objednatele bude pronajímatelem stanovena cena za podnájem, která se zpravidla odvíjí od počtu osob a doby trvání podnájmu. V ceně jsou zahrnuty: ubytování, spotřeba energií,

V. Práva pronajímatele

5.1 Má právo na placení sjednaného podnájemného a úhrad za služby ve sjednané době řádně a včas, dle této smlouvy.

5.2 Má právo vstupu do Nemovitosti za účelem ověření, zda je Nemovitost užívána řádným způsobem a za účelem kontroly, zda nedochází ke škodám na prostorách. Je však povinen dohodnout datum vstupu předem, nehrozí – li nebezpečí z prodlení.

5.3 Má povinnost předat prostory ve stavu způsobilém k jejímu užívání a zajistit podnájemci nerušený výkon práv spojených s užíváním prostor po dobu podnájmu.

5.4 Má právo, v případě, že podnájemce nevyklidí prostory do 3 dnů po ukončení podnájmu dle této smlouvy a dojde k prodlení s předáním prostor zpět nájemci, prostory otevřít a za přítomnosti svědka ji vyklidit, dále pak věci podnájemce a osob, které s ním nebo z jeho titulu prostory užívají, uskladnit, a to na nebezpečí a náklady podnájemce. S tímto postupem podnájemce souhlasí a svým podpisem na této smlouvě níže dává nájemci plnou moc k takovému jednání.

5.5 Odstraní bez zbytečného odkladu závady, které mu byly podnájemcem nahlášeny, a které bráni řádnému užívání Nemovitosti. Toto ustanovení se nepoužije v případě drobných závad nebo závad způsobených podnájemcem nebo osobami, kteří se v prostorách nacházejí.

VI. Povinnosti podnájemce a osob, které prostory užívají z titulu podnájemce

6.1 Je oprávněn po dobu trvání této smlouvy prostory užívat pouze v souladu s účelem podnájmu, prostory řádným způsobem udržovat a provádět běžnou údržbu, platit sjednané podnájemné a úhradu řádně a včas dle ustanovení této smlouvy.

6.2 A osoby z jeho titulu užívající prostory mají právo užívat prostory v rozsahu dle této smlouvy.

6.3 Není jakkoliv oprávněn provádět stavební úpravy, měnit konstrukci nebo charakter prostor, tj. neprovádět žádné podstatné změny, a to ani na svoje náklady, bez předchozího písemného souhlasu nájemce.

6.4 Není oprávněn přenechat prostory nebo její část jiné osobě k užívání bez předchozího písemného souhlasu nájemce.

6.5 Je povinen oznámit bez zbytečného odkladu nájemci potřebu těch oprav v prostory, které má nést nájemce a umožnit jejích provedení, jinak odpovídá za škodu, která takto vznikla, a to v plné výši.

6.6 Je povinen umožnit nájemci prohlídku prostor za účelem ověření, zda je prostor užívána řádným způsobem a za účelem kontroly, zda nedochází ke škodám na ní.

6.7 Není oprávněn z titulu této smlouvy zřídit na adrese prostor své sídlo, pobočku, provozovnu nebo uvádět adresu prostor v souvislosti se svým podnikáním, vyjma skutečnosti, že na adrese prostor jsou na základě podnájemní smlouvy ubytováni pracovníci podnájemce.

6.8 Je povinen zajistit dodržování Domovního řádu. Zvlášť závažné porušení Domovního řádu se považuje za zvlášť závažné porušení podnájemní smlouvy.

6.9 Je na výzvu pronajímatele povinen předat pronajímateli jmenný seznam osob, které v prostorách ubytoval včetně č. OP.

6.10 V případě ubytování cizích státních příslušníků splnit veškeré povinnosti plynoucí z platných právních předpisů, přičemž bere na vědomí, že pronajímatel podnajímá prostory podnájemci a nikoli jednotlivě jeho pracovníkům a tedy nemá povinnosti ubytovatele plynoucí z právních předpisů v oblasti práva cizinců.

VII. Skončení pronájmu

7.1 V potvrzené nabídce či objednávce musí být vždy pevně sjednán termín trvání podnájemní smlouvy. Podnájem pakl končí uplynutím sjednané doby.

7.2 Pokud by termín výslovně sjednán nebyl, považuje se podnájem sjednaný na dobu neurčitou. V případě podnájmu sjednaného na dobu neurčitou sjednávají smluvní strany výpovědní lhůtu v délce 1 měsíců, přičemž výpovědní lhůta začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně (za doručení se považuje též odmítnutí zásilky adresátem, v případě jejího nedoručení pak se za doručení považuje 3. kalendářní den po jejím odeslání doporučenou poštou). Podnájemce tímto výslovně potvrzuje, že si je vědom povinnosti hradit sjednané podnájemné po celou dobu výpovědní doby i v případě, že by prostory fakticky nevyužíval, nedohodnou -li se smluvní strany jinak.

7.3 Podnájemní smlouvu sjednanou na dobu určitou i neurčitou je pronajímatel oprávněn vypovědět okamžitě, bez výpovědní doby, v případě, že podnájemce, nebo osoby ubytované v prostorách z titulu podnájemce, hrubě porušují povinnosti plynoucí z této smlouvy, tj. zejména nikoli však výlučně v případě že se podnájemce dostane do prodlení s úhradou podnájemného po dobu delší 15 dní, v případě že ze strany podnájemce nebo jím ubytovaných osob dochází k poškozování majetku pronajímatele nebo vlastníka, v případě že se ubytované osoby dopouštějí rušení nočního klidu, výtržností, apod.

VIII. Sankce

8.1 Podnájemce je povinen v případě prodlení s úhradou podnájemného hradit pronajímateli kromě dlužné částky též smluvní pokutu ve výši 0,1% p.d. z dlužné částky.

8.2 V případě porušení Domovního řádu ubytovanou osobou z titulu podnájemce, je podnájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

IX. Kauce

9.1 Pronajímatel je oprávněn při sjednání podnájemní smlouvy požadovat úhradu kauce.

9.2 Pokud kdykoliv v průběhu trvání podnájemního vztahu podnájemce neuhradí v plné výši a včas podnájemné či smluvní pokuty, může být tato kauce pronajímatelem použita na uhrazení případných nedoplatků. Pokud kauce nebo její část bude takto pronajímatelem prokazatelně použita, je podnájemce povinen doplatit část použité kauce tak, aby kauce byla opět ve sjednané plné výši, a to do 5 dnů ode dne, kdy byl pronajímatelem vyrozuměn o použití této kauce. Pronajímatel vyrozumí podnájemce doporučeným dopisem. Prodlení s doplněním kauce do plné výše delší než 7 dní se považuje za hrubé porušení povinnosti a je důvodem k výpovědi z podnájmu.

9.3 V případě, že podnájemce po uplynutí doby nájmu nevrátí prostory a vybavení pronajímateli v původním stavu, v jakém ji převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení, bude kauce použita na náhradu škody, která takto pronajímateli vznikne, zejména na uvedení prostor do původního stavu. Pronajímatel je oprávněna požadovat po podnájemci náhradu nákladů spojených s uvedením prostor a vybavení do původního stavu, pokud kauce nepostačila na jejich pokrytí. Tyto další náklady je podnájemce povinen uhradit do 5 dnů ode dne jejich vyúčtování.

9.4 V případě, že nebude nutné kauci, nebo její část použít, pronajímatel vrátí kauci v plné výši nebo její část podnájemci, a to do 5 dnů od výzvy podnájemce, v níž bude uvedeno číslo bankovního účtu. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností smluvní strany sjednávají, že kauce nebude úročena a pronajímatel při skončení nájmu, nebude – li na kauci započítávat, vrací podnájemci toliko skutečně uhrazenou částku kauce.

GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR

I. Základní ustanovení

1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je START Zelený s.r.o., IČ: 08731314 se sídlem Brtnice, Široká 376 (dále jen: „správce“).

1.2 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.2 Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s §7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že
  nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3.2 Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

3.3 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR

IV. Doba uchovávání údajů

4.1 Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

4.2 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

5.1 Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy

5.2 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. COOKIES

6.1 Na našich internetových stránkách používáme soubory „cookies“ proto, abychom návštěvníkům poskytli větší pohodlí při jejich prohlížení. Soubory „cookies“ (v doslovném překladu „sušenky“) jsou malé textové soubory, které Internetové Stránky vytvoří ve Vašem zařízení v momentě, kdy na ně vstoupíte.

6.2 Naše internetové stránky používají jak tzv. „session cookies“, tak i tzv. „persistent cookies“.

 • Session cookies umožňují listovat jednotlivými záložkami našich stránek a pamatují si jakoukoliv informaci, kterou zde zadáte. Session cookie se automaticky smaže v okamžiku, kdy prohlížeč zavřete, nebo krátce poté.

 • Persistent cookies umožňují těmto internetovým stránkám pamatovat si Vaše preference anastavení pro Vaši příští návštěvu a díky nim se např. nemusíte neustále přihlašovat. Persistent cookies po určitém nastaveném čase automaticky vyprší.

6.3 Naše internetové stránky používají cookies, které:

 • zlepšují výkon Internetových Stránek tím, že sbírají informace o způsobu, jakým jenávštěvníci používají (např. které záložky jsou nejvíce navštěvované).

 • zvyšují funkčnost Internetových Stránek a přibližují je Vám tím, že nám umožňují si pamatovat Vaše dřívější volby. Tyto informace nicméně nejsou používány k Vaší identifikaci ani k zapamatování si toho, kde jste na internetu byli.

 • umožňují některým nástrojům pracovat, poskytují opatření proti spamům a také přístup k věkově omezenému obsahu

 • umožňují některým našim dodavatelům poskytovat služby, které ve vztahu k Internetovým stránkám poskytují v našem zastoupení.

6.4 „Cookies“ nejsou viry. Jsou to pouze textové soubory, které neobsahují žádný program a vzhledem k tomu se ani nedají spustit jako program. Soubor „cookies“ se nemůže sám kopírovat a rozesílat po internetové síti. Váš internetový prohlížeč je však při každé návštěvě odešle Internetové Stránce, ke které patří, a ta se pak v internetovém prohlížeči zobrazí ve Vašem nastavení.

6.5 Pomocí souborů „cookies“ dokážeme v obecné rovině také zaznamenávat statistické údaje o chování návštěvníka těchto Internetových Stránek. Díky tomu je můžeme cíleně přizpůsobovat Vašim zájmům a požadavkům.

6.6 „Cookies“ nám pomáhají při identifikaci zvlášť populární či problémové části Internetových Stránek, není je ale možné spojit s konkrétním uživatelem.

6.7 Soubory „cookies“ dále využíváme i pro účely Vaší autentizace, tedy pro to, abychom jejich prostřednictvím eliminovali nutnost zadávání identifikačních údajů o Vaší osobě při každém dalším Vašem vstupu na Internetové Stránky. Současně je používáme i pro účely uzpůsobení Internetových Stránek dle Vašich potřeb, tedy např. pro to, aby se Vám Internetové Stránky nadále zobrazovaly ve Vámi zvoleném jazyce či v určité grafické úpravě.

6.8 Tyto Internetové Stránky si samozřejmě můžete prohlížet i bez souborů „cookies“, je však možné, že některé jejich funkčnosti budou omezené a komfort používání se sníží. Většina prohlížečů tyto soubory akceptuje automaticky, jejich ukládání je však možno zabránit tak, že v nastaveních prohlížeče zvolíte možnost „neakceptovat cookies“. Soubory „cookies“, které se na Vašem zařízení již uložily, můžete také kdykoliv vymazat. Přesné nastavení této funkce zjistíte pomocí „nápovědy“ Vašeho webového prohlížeče.

6.9 Používáním Internetových Stránek vyjadřujete souhlas s použitím souborů „cookies“ výše uvedeným způsobem.

VII. Vaše práva

7.1 Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

7.2 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

8.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

8.2 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

8.3 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX. Závěrečná ustanovení

9.1 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

9.2 S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

9.3 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018

Betonárka

TECHNICKÉ A DODACÍ PODMÍNKY TDP 1/2022
pro dodávky transportbetonu a služeb spojených s jeho dopravou a zpracováním na stavbě.

Tyto Technické a dodací podmínky platí pro smluvní vztahy, v nichž je prodávajícím START Zelený s.r.o., IČ: 08731314.

Technické a dodací podmínky TDP 1/2022 platí pro dodávky betonu, cementových potěrů a stmelených směsí a služeb spojených s jejich dopravou a zpracováním na stavbě. TDP 1/2022 se stávají se nedílnou součástí kupní smlouvy pokud se na ně kupní smlouva odkáže.


1. Předmět dodávky
Předmětem dodávky jsou výrobky:
- transportbeton podle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404,
- drobnozrnný potěrový beton,
- směsi stmelené hydraulickými pojivy podle ČSN EN 14227-1 a ČSN 73 6124-1 až -3,
- nestmelené směsi podle ČSN 73 6126-1
a služby:
- doprava výrobků na místo určení nákladními auty nebo autodomíchávači,
- uložení výrobků do konstrukce pomocí autodomíchávačů nebo čerpadel betonu.

Sortiment výrobků a služeb je definovaný v platném ceníku betonárny na příslušné období. Není-li dohodnuto předem jinak, jedná se o typové výrobky ve smyslu platných norem. Na tyto výrobky byly výrobcem vydána prohlášení o shodě nebo prohlášení o vlastnostech.

 

V případě, že odběratel požaduje změnu složení nabízených výrobků, případně přidání další složky podle jeho specifického požadavku, prodávající ručí pouze za správné dávkování a zamíchání směsi, ale neručí za konečné vlastnosti čerstvého ani ztvrdlého výrobku. Jedná se o výrobky předepsaného složení ve smyslu platných norem, na které se nevztahují vydaná prohlášení o shodě nebo prohlášení o vlastnostech.


2. Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká uzavřením písemné kupní smlouvy, převzetím a potvrzením písemné objednávky, nebo převzetím ústní objednávky a je potvrzen a odsouhlasen převzetím a písemným potvrzením příslušného dodacího listu. Dodávky se i v tomto případě řídí ustanovením TDP.


3. Objednávka

Kupující je povinen v objednávce přesně a úplně specifikovat všechny parametry požadovaných výrobků podle výše uvedených technických norem. Objednávané množství může být udáno rámcově a následně po dohodě s betonárnou průběžně upřesňováno během plnění dodávky.

Kupující nese zodpovědnost za neúplné údaje, chybné parametry nebo nesrozumitelně specifikované požadavky, které jsou v rozporu s platnými technickými normami, včetně případných chyb způsobených elektronickým přenosem dat (e-mail, SMS apod.). Plný souhlas se všemi parametry dodaného výrobku potvrzuje kupující převzetím a písemným potvrzením dodacího listu.

V případě, že údaje dodané kupujícím v objednávce jsou neúplné, nepřesné, nesrozumitelné nebo nepravdivé je prodávající oprávněn odmítnout nebo přerušit dodávku a od uzavřeného smluvního vztahu odstoupit, aniž by kupujícímu vznikly jakékoli nároky vůči prodávajícímu.


4. Práva prodávajícího

Na základě KS nebo potvrzené objednávky má prodávající právo: 

- na zaplacení ceny a případné zálohy za dodávku ve výši a lhůtě̌ splatnosti podle KS nebo platného ceníku betonárny. Při neuhrazení faktur a bez případné dodatečné dohody je prodávající oprávněn přerušit , případně i zastavit dodávku.

- požadovat od kupujícího převzetí́ objednané dodávky a služby v dohodnutém čase a místě  


- na náhradu škody vzniklé́ neodebráním dodávky a služby v dohodnutém čase a místě  

- po uzavření kupní smlouvy mají pracovnici prodávajícího, případně s doprovodem schválené zkušebny, právo kdykoliv vstoupit na místo dodání a přejímky zboží za účelem kontroly kvality dodávaných výrobků a kontroly dodržování podmínek těchto TDP

5. Plnění dodávek dodávky
5.1. Požadavek na dodávku

Kupující povinen uplatnit požadavek na dílčí nebo celou dodávku na betonárně buď osobně, telefonicky nebo e-mailem 24 hod před dodávkou, nejpozději den předem do 12:00 hod. Požadavek na uložení betonu čerpadlem je nutno uplatnit 48 hodin před dodávkou. Požadavek musí obsahovat den a čas plnění, množství a specifikaci výrobku, počátek, rychlost a předpokládaný konec ukládání betonů a směsí a případně požadavek na dopravu a uložení.  U dodávek obsahujících více než jeden dopravní cyklus je kupující povinen průběžně osobně nebo telefonicky upřesňovat rozsah a interval jednotlivých dodávek a zejména okamžitě oznamovat případná zpoždění, přerušení nebo zastavení odběru. Při zpoždění a přerušení odběru z viny kupujícího, zodpovídá kupující za škody způsobené tímto prodávajícímu, např. znehodnocení betonu a směsí již naplněných v  dopravních prostředcích na cestě a na staveništi, prostoje dopravních prostředků, likvidaci vráceného betonu , aj.

Již potvrzenou dodávku může kupující bezplatně zrušit v pracovní dny (pondělí až pátek) nejpozději 3 hodiny před dohodnutým časem, v sobotu a neděli nejpozději 6 hod před dohodnutým časem, vždy v pracovní době betonárny.

Při zrušení dodávky po tomto termínu je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu za každý objednaný autodomíchávač ve výši 3.000 Kč + prokazatelné provozní náklady na dopravu – prostoje, mýto, přesuny, vše bez DPH a náklady na případnou likvidaci již vyrobeného betonu a směsí.

Požadavek na dodávku může být odmítnut ze strany prodávajícího jako nesplnitelný, v případě, že požadavek přesahuje technické možnosti strojního a technologického vybavení provozu prodávajícího s ohledem např. na požadovanou dopravní́ vzdálenost, povětrnostní́ nebo klimatické podmínky aj. 

Prodávající je oprávněn změnit dodávku a dodací lhůty již potvrzené dodávky v případě neočekávané a nepředpokládané situace na výrobně, jako je výluka výroby způsobená nepředvídatelnou poruchou zařízení, sjednaných dopravních prostředků, dodávek energií a vody, subdodávek materiálů pro výrobu, zablokování nebo uzavření dopravních komunikací, mimořádné povětrnostní podmínky (mimořádně silný vítr, srážky, silný mráz) a vyšší moc. V těchto případech se dodací lhůta prodlužuje o dobu, po kterou překážky trvaly a dobu nutnou na znovuuvedení zařízení do provozu, a od prodávajícího nelze požadovat náhradu škody a pokuty za neuskutečněnou dodávku v původním termínu. Po dohodě s kupujícím může prodávající zajistit dodávku v jiném termínu nebo splnit dodávku prostřednictvím třetí osoby.


5.2. Čas dodání

Dodávka je plněna v čase pracovní doby betonárny a v termínech schválených prodávajícím. Požaduje-li kupující dodávku mimo obvyklou pracovní dobu, případně mimo běžné pracovní dny (pondělí až pátek) nebo dojde-li k překročení dohodnuté doby vinou kupujícího, je prodávající oprávněn účtovat příplatky podle platného ceníku betonárny. 


5.3. Přejímka čerstvého betonu a směsí
Místo předání a převzetí transportbetonu a směsí, je dáno způsobem zajištění přepravy a může být:
- na betonárně v okamžiku plnění betonu a směsí do dopravních prostředků kupujícího
- na stavbě v místě vyložení betonu a směsí z dopravních prostředků nebo čerpadla prodávajícího.


Prodávající je zodpovědný za deklarované parametry a kvalitu čerstvého betonu a směsi až do okamžiku předání kupujícímu.
Kupující je povinen při přejímce dodávky čerstvého betonu a směsi provést ověření správnosti údajů uvedených v dodacím listě, provést vizuální kontrolu výrobku a kontrolu jeho základních parametrů – konzistence, případně obsahu vzduchu a objemové hmotnosti. Shodu s údaji v dodacím listě potvrdí podpisem, případně razítkem. Do dodacího listu je kupující povinen zaznamenat jakékoli případné úpravy dodaného čerstvého betonu a směsí před uložením, provedené na základě jeho požadavku.


V případě neshody je kupující povinen podle závažnosti to zaznamenat na dodací list nebo odmítnout dodávku. Na pozdější výhrady nebude brán zřetel, potvrzené dodací listy se považují za nesporné.

Po převzetí dodávky je kupující zodpovědný za správné zpracování čerstvého betonu a ošetřování tvrdnoucího betonu podle požadavků technických norem a pokynů na dodacím listě.


5.4. Místo dodávky a vykládky

V případě přejímky betonu a směsí na staveništi je kupující povinen: 

- zajistit stavební povolení, zábor veřejných ploch a komunikací sloužících k vykládce betonu a směsí,

- zajistit sjízdnost, dostatečnou propustnost a pevnost (vozidla o hmotnosti až 40 t a výšky 4 m), osvětlení a čistotu příjezdových komunikací a jiných veřejných ploch. V případě jejich znečištění vozidly prodávajícího vyjíždějící čími ze stavby je povinen zajistit čištění na vlastní náklady. 

- zajistit vhodný́ prostor pro oplach koryt a násypek autodomíchávače a čerpadel,

- zajistit místo pro vyprázdnění případného zbytkového betonu a jeho likvidaci,

- spolupracovat s prodávajícím při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví́ při práci na staveništi a písemně informovat prodávajícího o případném riziku,

- stanovit osobu zodpovědnou za provádění přejímky dodávek a potvrzování dodacích listů.


Není-li tato osoba  přítomná na stavbě v době přejímky nebo v písemné́ objednávce není́ konkrétní́ osoba k převzetí́ dodávky přesně určena, je prodávající oprávněn s ohledem na charakter dodávky, zejména na riziko snížení kvality nebo znehodnocení při prodlení, předat dodávku na místě určení kterémukoliv zaměstnanci kupujícího nebo osobě̌, která́ je na staveništi přítomna a je prokazatelně informovaná kupujícím o podstatných náležitostí dodávky, tj. očekává dodávku, zná firmu prodávajícího i kupujícího, zná místo určení, dodávané́ množství́ a druh betonu nebo směsi.

- zajistit, aby přejímka dodávky proběhla bezodkladně po dodání na staveniště, aby nedošlo ke snížení kvality výrobku následkem neúměrně dlouhého čekání 

5.5. Dodávané množství a vykládka

Celkové množství dodaného betonu je uvedeno v KS nebo potvrzené objednávce. Dodávky přesahující schválené množství jsou považovány za dodávky podle smlouvy, pokud kupující požádá písemně nebo ústně o jeho navýšení a prodávající to schválí.

Je-li nutno na žádost kupujícího dodat množství betonu a směsi menší, než je kapacita příslušného dopravního prostředku, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu dopravní náklady stejné jako při plném vytížení.

Dobou vykládky vozidla se rozumí doba počítaná od příjezdu na staveniště až po opuštění staveniště a je zaznamenána řidičem na dodacím listě. V ceně betonu a směsí je zahrnuta doba vykládky v délce 30 minut. Při překročení této doby je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu příplatek podle platného ceníku betonárny.

Celková́ doba zpracování betonu, tj. čas od zamíchání čerstvého betonu a směsi na betonárně̌ až po řádné uložení do konstrukce nesmí přesáhnout 90 minut, není-li v dodacím listě uvedeno jinak. Zpracování betonu a směsí po překročení předepsané doby je nutno konzultovat s technologem betonárny.

Čerstvý beton a směsi vyráběné podle technických norem uvedených v odd. 1 těchto TDP, jsou dodávané objemově v m³, množství uvedené na dodacím listě udává objemu betonu po zhutnění.

Požaduje-li kupující ve výjimečném případě dodávku betonu a směsí hmotnostně v kg, je povinen tento požadavek oznámit prodávajícímu s předstihem před naložením dopravního prostředku a zajistit vážení vozidla podle zvláštních pokynů prodávajícího. Za tuto službu je účtován příplatek 500 Kč bez DPH za každý jednotlivé naložení na betonárně.

Kupující je informován a souhlasí s tím, že prokazatelné odchylky v objemu dodávky do 3 % objemu, případně do 3 % hmotnosti se nevyrovnávají.

 

V dokumentaci prodávajícího a na betonárně jsou vyvěšeny objemové hmotnosti dodávaných betonů a směsí v kg/m³.  Za správné naložení vozidla a za dodržování maximální povolené celkové hmotnosti vozidla zodpovídají řidiči dopravce.  

6. Dodací list (DL)

Dodací list je dokladem obsahu a kvality dodávky. DL obsahuje všechny deklarované parametry dodaného výrobku včetně údajů o výrobě. Dodací list vystavuje prodávající v originále a jedné kopii v okamžiku expedice dodávky z výrobny.

Řidič dopravního prostředku převezme DL na betonárně po naložení dopravního prostředku.

Jedná-li se o dopravce kupujícího, řidič provede přejímku a po kontrole potvrdí kopii DL a předá ji zpět prodávajícímu, originál předá kupujícímu na stavbě.

Řidič dopravce prodávajícího převezme originál i kopii DL a po příjezdu na stavbu doplní údaje o dopravě, termínech vykládky a o případné dodatečné úpravě betonu a směsi na stavbě – přidaná voda, přísady nebo rozptýlená výztuž, nechá potvrdit převzetí dodávky zástupcem kupujícího (jméno tiskacími písmeny, podpis, případně razítko) a předá originál kupujícímu. Kopie zůstává u prodávajícího jako doklad o dodávce.


7. Splnění dodávky
Dodávka betonu a směsí je splněna dodáním čerstvého betonu a směsí na místo určení v dohodnutém množství v deklarované kvalitě.


8. Kvalita dodávky

Požadavky na kvalitu dodávaného zboží obsahuje kupní smlouva nebo schválená objednávka. Není-li to jinde uvedeno, řídí se požadavky na kvalitu technickými normami platnými pro příslušné výrobky, uvedenými v bodě 1. těchto TDP.

Prodávající dokladuje splnění požadavků technických norem a zákonných nařízení při výrobě dodaných výrobků příslušným prohlášením o shodě nebo prohlášením o vlastnostech, které jsou k dispozici u vedoucího betonárny a na obchodném oddělení prodávajícího. 

Zprávy o průkazních zkouškách betonů a směsí, certifikáty a zprávy o dohledech certifikovaných výrobků a systémů a další zprávy o provedených zkouškách jsou po dohodě k dispozici u jednatele prodávajícího. 

Zaručená doba zpracovatelnosti čerstvého betonu činí 90 min (při +5 °C až +25 °C – tj. standartní klimatické podmínky). Doba zpracovatelnosti čerstvého betonu je čas od začátku výroby betonu do ukončení ukládky, který je o 15 minut delší než čas, po který je zabezpečena specifikovaná konzistence. Zaručená doba zpracovatelnosti betonu mimo standardní klimatické podmínky je 45 minut.

Prodávající ručí za to, že dodaný čerstvý beton a směsi mají v okamžiku přejímky deklarované vlastnosti, které při správném způsobu uložení, zpracování a ošetřování betonu a směsí (viz platné technické normy) zaručují dosažení deklarovaných vlastností ztvrdlého betonu a směsí. 

 

Prodávající neodpovídá za snížení kvality ztvrdlého betonu a směsí zvláště v následujících případech:

- dodávaný beton a směs se na staveništi mísí s betonem a směsí jiného dodavatele

- dodaný beton a směs je před uložením upravován kupujícím přidáním vody

- dodaný beton je před uložením upravován kupujícím přidáním rozptýlené výztuže (ocelových drátků nebo syntetických vláken), přísad a příměsí jiných než bylo dohodnuto v kupní smlouvě nebo je povoleno v dodacím listě.

- při nesprávném zpracování čerstvého betonu, např.̌. výsyp z nepřípustné výšky podle technických norem, žádné, nedostatečné nebo nesprávné hutnění v konstrukci, nesprávné nebo nedostatečné ošetřování zejména betonových ploch.

- při nesprávném zpracování betonu a směsi zavlhlé konzistence, tj. překročení přípustné doby  zpracování, žádné nebo nedostatečné hutnění v konstrukci a nedostatečné ošetřování, zejména ochraně proti vysychání.

- za poškození tvrdnoucího betonu účinky mrazu v nedostatečně tepelně izolované konstrukci

- při překročení přípustné doby zpracování  betonu a směsi

- při změně kvality betonu a směsi během přepravy dopravními prostředky kupujícího nebo kupujícím sjednaného dopravce.

- při zadání neúplných nebo nesprávných údajů kupujícím v objednávce nebo při požadavku na dodávku

  

- při dodávce betonu či směsi mimo standardní klimatické podmínky

   

Kvalita dodávaných betonů a směsí je prodávajícím ověřována podle požadavků technických norem uvedených odd. 1 těchto TDP a požadavků platných legislativních nařízení. Vzorky betonů a směsí jsou pravidelně odebírány na betonárně a zkoušeny v externí zkušebně.  Vzorky, které odebírá kupující na stavbě musí být odebrány prokazatelně z dopravního prostředku bezprostředně po jeho příjezdu na stavbu. Vzorky odebrané kupujícím na stavbě musí být prokazatelně odebrány, vyrobeny, uloženy, ošetřovány a zkoušeny podle platných technických norem. Prodávající poskytne kupujícímu protokoly s výsledky zkoušek pevnosti betonu a směsí po 28 dnech zrání vztahujících se k uskutečněným dodávkám v rozsahu podle technických norem uvedených v odd. 1. těchto TDP Náklady na tyto standardní zkoušky jsou zahrnuty v dohodnuté ceně zboží.

Požaduje-li kupující provedení vyšší četnosti zkoušek pevnosti v tlaku nebo jiných zkoušek, např. pevnosti v tahu, vodonepropustnosti, mrazuvzdornosti, odolnosti CH. R.L., modulů pružnosti objemové hmotnosti apod., a vyhotovení samostatných protokolů vztahujících se přímo k objednané dodávce, je povinen si je objednat u prodávajícího s předstihem před termínem dodání a je povinen uhradit prodávajícímu cenu dohodnutou za takto zvlášť objednané zkoušky. Prodávající poskytne kupujícímu protokoly s výsledky zkoušek vždy až po úhradě všech faktur za dotyčné dodávky. 


9. Bezpečnostní upozornění
9.1. Čerstvý beton a směsi s cementovým pojivem

jsou podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 215/830 klasifikovány jako nebezpečné:
Výrobek je nebezpečný pro zdraví, dráždí kůži, může vyvolat alergickou kožní reakci, způsobuje vážné poškození očí, může způsobit podráždění dýchacích cest.

Výrobek obsahuje cement
Pokyny pro nakládání: Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže nebo vyrážce vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře


9.2. Ztvrdlý beton a směsi s cementovým pojivem
nejsou podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 215/830
klasifikovány jako nebezpečné.
Prodávající vydal Bezpečnostní list pro čerstvý beton a směsi s cementovým pojivem, který je vystaven na internetové adrese prodávajícího https://www.zeleny.cz/betonarka a k dispozici na betonárně. Bezpečnostní list je přiložen ke kupní smlouvě.

10. Reklamační řízení
Reklamační řízení se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.


10.1. Vady zjevné při přejímce dodávky
Za vady, které jsou zjevné a které lze zjistit při odborné přejímce dodávky podle bodu 5.3. těchto TDP se považují vady v množství, vady v konzistenci betonu a směsí, v obsahu vzduchu v čerstvém betonu, v objemové hmotnosti a ve velikosti maximálního zrna kameniva. Kupující je povinen tyto zjevné vady oznámit prodávajícímu při přejímce, s výjimkou vad v množství, které je povinen oznámit nejpozději následující den po dodávce. Oznámené vady je kupující povinen doložit dodacími listy reklamované dodávky a přesným umístěním uloženého betonu a směsí v konstrukci. Pokud nebudou dodací listy řádně a čitelně potvrzeny v souladu s body 5.3. a 6. těchto TDP má prodávající právo takovou reklamaci odmítnout.


10.2. Vady zjištěné dodatečně
Vady, které kupující zjistí při vynaložení odborné péče později než při přejímce je povinen oznámit prodávajícímu písemně a bez zbytečných odkladů hned po zjištění, nejpozději do 24 měsíců po dodání.


Oznámení reklamace musí být doloženo přesnou lokalizací vad, příslušnými doklady k reklamované dodávce – dodacími listy, případně protokoly o zkouškách. Strany se zavazují podanou reklamaci projednat za přítomnosti technologa prodávajícího a učinit o jednání písemný zápis.

 

Pro doložení kvality dodávky budou na reklamované konstrukci provedeny nedestruktivní, případně destruktivní zkoušky za přítomnosti obou stran.

 

Nedojde-li k dohodě stran na řešení reklamace a nebylo-li smluvně ujednáno jinak, bude spor řešen s pomocí příslušné akreditované zkušebny, na které se strany dohodnou.


Uplatnění reklamace kupujícím nemá vliv na jeho povinnost zaplatit prodávajícímu kupní cenu v termínu splatnosti.


11. Cena a platební podmínky
11.1. Ceny

Ceny zboží a služeb jsou určeny v platném ceníku betonárny nebo jsou dohodnuty mezi kupujícím a prodávajícím v kupní smlouvě.

Podkladem pro vyúčtování dodávky jsou doklady potvrzené zaměstnancem nebo jinou zmocněnou osobou kupujícího, dle bodů 2. a 6. těchto TDP.

K cenám „bez DPH“ je účtována sazba daně z přidané hodnoty.
Není-li sjednáno jinak, uhradí kupující kupní cenu po splnění každé jednotlivé dodávky.


11.2. Způsoby úhrady
Dodávku zboží je možné zaplatit:
- v hotovosti předem – platba se provádí předem na dispečinku betonárny


- platební kartou – platba se provádí předem na dispečinku betonárny prostřednictvím platebního terminálu

- bezhotovostně předem – platba se provádí předem bezhotovostním převodem na učet prodávajícího na základě vystavené zálohové faktury (finanční prostředky musí být připsány na účet prodávajícího před termínem dodávky),


- bezhotovostně se splatností (jen po předchozí písemné dohodě kupujícího a prodávajícího) – platba se provádí bezhotovostním převodem na účet prodávajícího ve lhůtě splatnosti.

 

11.3. Platební podmínky
Základní platební podmínky jsou stanoveny v kupní smlouvě.

Lhůta splatnosti faktur je stanovena na 14 dní od vystavení, není-li písemně dohodnuto jinak. Dnem splatnosti se rozumí den připsání finančních prostředků na účet prodávajícího. Za překročení doby splatnosti faktury kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě, že kupující neuhradí některou z vystavených faktur do deseti (10) dnů po její splatnosti, je prodávající oprávněn přerušit dodávky, tedy nedodávat další betonovou směs a související ́služby, až do doby, než bude dlužná částka kompletně uhrazena. Zároveň je prodávající oprávněn okamžitě odstoupit od uzavřeného smluvního vztahu. Účinky odstoupení nastávají třetím (3.) dnem po předání odstoupení ve formě doporučené zásilky k přepravě subjektu s poštovní licencí. Dále je prodávající oprávněn obrátit se se svým požadavkem na investora stavby nebo vrchního dodavatele, aby cenu uhradil k tíži kupujícího přímo prodávajícímu. K tomuto oprávnění prodávajícího dává kupující tímto výslovný souhlas. Případné slevy se poskytují na základě objektových cen a dílčích cenových nabídek nebo rámcových smluv.


12. Závěrečná ustanovení
Tyto Technické a dodací podmínky se stávají pro kupujícího a prodávajícího závaznými okamžikem podepsání kupní smlouvy nebo schválením objednávky, pokud není stanoveno jinak.
Smluvní strany považují za důvěrné všechny údaje, sdělení a poznatky, které se dozvěděly v souvislosti s jednáním a uzavřením kupní smlouvy nebo při výkonu práv a plnění povinností spojených s uzavřenou kupní smlouvou. Smluvní strany se zavazují nepoužít tyto poznatky k jinému účelu než obsahuje kupní smlouva a chránit je před zneužitím třetí stranou.

Každá ze smluvních stran důsledně zajistí dodržování důvěrnosti obchodních informací, které se týkají vzájemného smluvního vztahu.

Obě smluvní strany jsou povinny v rámci svých možností postupovat tak, aby minimalizovaly případné škody, ztráty či rizika, která mohou vyplynout z činností spojených s plněním KS nebo s použitím zboží.
Kupující i prodávající jsou oprávněni odstoupit od smlouvy též v případě, že na druhou ze smluvních stran bude podán insolvenční ́návrh, nebo když bude zjištěn jeho úpadek, dále jsou oprávněni okamžitě odstoupit od smlouvy v případě, že druhá strana vstoupí do likvidace, nebo když proti ní bude zahájeno exekuční nebo trestní řízení. Náhrada škod se řeší podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku v platném znění. 

V Brtnici 1. 11. 2022,  START Zelený s.r.o.

Ochrana osob, které oznamují porušení práva (whistleblowing)

Whstleblowing

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie byla přijata za účelem ochrany oznamovatelů protiprávního jednání, které nese znaky trestného činu nebo přestupku a oznamovatel se o něm dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností. Jejím účelem je především chránit oznamovatele před odvetnými opatřeními ze strany zaměstnavatele, případně kolegů. Z tohoto důvodu při oznámení prostřednictvím vnitřního kanálu zůstane utajena totožnost oznamovatele, kterou bude znát jen příslušná osoba a tato je povinna zachovávat mlčenlivost. Bližší podmínky stanoví zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen Zákon).

Kdo může oznámit

Oznamovatelem může být pouze fyzická osoba (pracovník), která ve vztahu ke spol. START Zelený s.r.o. vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 písm. a), b), h) a i) Zákona.

 

Co může oznámit

Možné protiprávní jednání, které nese znaky trestného činu nebo přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty s horní hranicí alespoň 100 000 Kč, porušuje zákon nebo jiný právní předpis nebo předpis EU a oznamovatel se o něm dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Oblasti porušení

 • zadávání veřejných zakázek, hospodářská soutěž a veřejné dražby;

 • finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní špinavých peněz;

 • daně z příjmu právnických osob;

 • předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti;

 • ochrana spotřebitele;

 • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;

 • bezpečnost dopravy;

 • bezpečnost potravin a krmiv;

 • ochrana životního prostředí;

 • radiační ochrana a jaderná bezpečnost;

 • ochrana vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví;

 • ochrana osobních údajů, soukromí a bezpečnost sítí elektronických komunikací a informačních systémů;

 • ochrana finančních zájmů Evropské unie nebo fungování vnitřního trhu.

Jak se oznamuje

Zvláštním, nezávislým a samostatným komunikačním kanálem zajišťujícím důvěrnost poskytnutých informací, ochranu oznamovatele a jeho osobních údajů. Je možné podat oznámení pouze ve výše uvedených oblastech. S oznámeními mimo zmíněné oblasti je nutné se obrátit na jiné kompetentní orgány veřejné moci nebo na soud.

 

Obsah oznámení

 • identifikace oznamovatele: jméno, příjmení, datum narození, případně další údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele (dle Zákona nelze podat anonymní oznámení),

 • podrobné vylíčení protiprávního jednání (předmět oznámení, kde se o něm oznamovatel dozvěděl atd.),

 • důkazy a podkladové materiály.

Příjem oznámení

Povinný subjekt – spol. START Zelený s.r.o. přijímá oznámení:

 a) písemně – elektronicky i v listinné podobě,

 b) ústně – osobně (po domluvě termínu a telefonicky (v pracovní dny od 10:00 – 14:00 hodin).

 

Je-li oznámení učiněno ústně je příslušná osoba povinna pořídit zvukovou nahrávku oznámení se souhlasem oznamovatele nebo jeho přepis. Oznámení v listinné podobě je nutné na obálce označit „whistleblowing“. Tato oznámení jsou přijímána a vyřizována určenou příslušnou osobou mimo běžnou komunikaci a je chráněna identita oznamovatele.

 

Příslušnými osobami jsou určeni: Jiří Vrzáček

Písemně:

Whistleblowing

k rukám příslušné osoby

START Zelený s.r.o.

Široká 376

58832 Brtnice

 

Elektronicky:

jiri.vrzacek@zeleny.cz

Telefonicky:

+420 722 994 403

 

Oznámení je možné podat i přímo na Ministerstvo spravedlnosti ČR, více informací na stránkách www.justice.cz.

Lhůty

Oznamovatel má právo být do 7 dnů od přijetí oznámení písemně vyrozuměn o jeho přijetí a o výsledku posouzení vyrozuměn nejdéle do 3 měsíců na elektronickou nebo poštovní adresu, kterou oznamovatel uvedl, pokud se tohoto práva předem nevzdal. Vyrozumění nebude odesláno, pokud by jeho odesláním mohlo dojít k ohrožení zájmu na ochraně totožnosti oznamovatele a jeho osobních údajů, případně třetí osoby.

 

GDPR

Osobní údaje oznamovatele jsou zpracovávány pro účely řešení oznámení v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a souvisejících předpisů.

 

Poučení

V případě podání vědomě nepravdivého oznámení se může oznamovatel dopustit přestupku (s možností uložit pokutu až do výše 50 000Kč dle § 23 odst. 2 Zákona) nebo trestného činu.

 

Možné přílohy:

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/tf-prodplzen/data/migration/attachements/220316_Zakladni_informace_oznamovatel_protipravni _jednani.pdf

bottom of page