Legal Handshake

Všeobecné obchodní podmínky

Zhotovitel

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovitele

Kupující

Všeobecné obchodní dodací podmínky pro kupující

Ubytování

Všeobecné obchodní podmínky pro podnájemce

GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovitele

 

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve smluvních vztazích, v nichž je objednatelem START Zelený s.r.o., IČ: 08731314.

2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo, jenž na ně odkazuje.  Je -li odkaz na VOP v listině, označené jako objednávka, jsou její součástí a akceptací objednávky akceptuje zhotovitel i tyto smluvní podmínky, smlouvou je v tomto případě míněn vztah objednatele a zhotovitele, vzniklý na základě akceptace objednávky.

3. Je-li ve smlouvě nebo objednávce samotné (dále souhrnně označeno jako „smlouva“) sjednáno něco jiného než v těchto smluvních podmínkách, platí ujednání použité ve smlouvě.

II. Dílo, Provádění Díla, Změny Díla, Předání Díla

1. Předmět plnění je sjednán ve smlouvě, v níž musí být náležitě specifikován dle projektové dokumentace, výkazu výměr, nebo jiným nezaměnitelným způsobem. Zhotovitel je povinen provést Dílo dle objednávky, projektové dokumentace či pokynů Objednatele tak, aby bylo v souladu s technickými normami, normami ČSN a veškerými právními předpisy, včetně norem podzákonných, platnými v ČR v době dodání Díla.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, a že jsou mu známé veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel současně potvrzuje, že je seznámen s tím, že Dílo dle této smlouvy je součástí dodávky objednatele pro Zákazníka a je mu známo, že na řádném provedení prací Zhotovitelem závisí realizace celé zakázky pro Zákazníka. Jakékoli porušení této smlouvy Zhotovitelem může vést ke vzniku škody Objednatele či Zákazníka. Zákazník / Objednatel je vlastníkem Díla a veškerých jeho součástí a příslušenství od počátku výstavby.

3. Zhotovitel provede dílo sám, svým jménem a na svou odpovědnost.

4. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, tj. dílo dokončit a předat předmět díla objednateli v termínech uvedených ve smlouvě.

5. Termín předání staveniště zhotoviteli a požadavky na stavební připravenost musí být uvedeny ve smlouvě. Jestliže se zpozdí provádění jednotlivých pracovních úseků nebo všech výkonů v důsledku škod na základě požáru, blesku nebo neštěstí, za které není zhotovitel díla odpovědný (události vyšší moci), bude doba zhotovení prodloužena o tuto dobu zpoždění. Doba zpoždění bude stanovena zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel tedy může prodloužit termíny plnění díla výhradně o dobu zpoždění způsobenou živelní pohromou v místě staveniště.

6. Za den provedení díla se považuje den úspěšně provedené přejímky díla, je – li dílo zhotoveno, dokončeno řádně.

7. Objednatel je oprávněn kdykoli před dokončením díla dát Zhotoviteli písemnou Instrukci k provedení jakékoli změny díla, přičemž Zhotovitel je povinen této Instrukci vyhovět, jsou-li současně splněny následující podmínky:
- nemá vliv na termín dokončení díla
- nepřináší navýšení ceny
- nevyžaduje objednávku nového materiálu, v případě, že stavební materiál dle stavební dokumentace byl již objednán
- nevyžaduje změnu již provedené části díla
- není v rozporu s platnými právními předpisy, normami a vyhláškami
- nemá vliv na jakékoli správní rozhodnutí.

V ostatních případech Zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení Instrukce Objednateli oznámí popis potřebných prací a vliv změny díla na cenu a provedení díla. Neobdrží-li Objednatel odpověď do 5 pracovních dnů, má se za to, že Zhotovitel Instrukci ke změně přijal bez vlivu na den provedení a cenu.
Do doby než se Strany dohodnou o Instrukci, Zhotovitel pokračuje dle původní Dokumentace. Strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí se o Instrukci dohodnout co nejdříve. V případě, že se Strany nedohodnou do 15 dnů od doručení žádosti Objednatele, Zhotovitel se zavazuje pokračovat dle původní Dokumentace.

8. Předání a převzetí díla se uskuteční na místě stavby. Objednatel je povinen se k předání v určený den a hodinu dostavit. Zhotovitel je povinen objednatele vyzvat k přejímce alespoň 3 pracovní dny předem.

9. Řízení o předání a převzetí probíhá formou šetření o stavu díla na místě stavby za účasti zmocněných zástupců objednatele a zhotovitele.
O předání díla se sestaví protokol, který obsahuje zejména:
•výrok objednatele o převzetí, event. nepřevzetí díla;
•soupis zjištěných vad a drobných nedodělků;
•dohodu o opatření a lhůtách k odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
•soupis provedených víceprací či méně prací.
Protokol nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran zplnomocněných pro předání a převzetí díla. Přílohou protokolu budou doklady připravené (zajištěné) zhotovitelem:
-atesty použitých materiálů;
-projektová dokumentace skutečného provedení díla ve 3 vyhotoveních;
-kopie zápisů ve stavebním deníku;
-další doklady uvedené ve smlouvě.

10. Objednatel je oprávněn dílo převzít i v případě, že dílo má drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení nebrání uvedení díla do provozu (užívání díla). Dílo se však považuje za řádně provedené, je – li předáno Objednateli spolu s veškerými vyžadovanými doklady a současně nevyskytují – li se na díle žádné vady. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé na díle (jeho jednotlivých částech) do doby předání díla objednateli.

11. Pokud Objednatel dílo převzal a dílo má vady a nedodělky, které nebrání předání díla, není dílo řádně zhotoveno, dokončeno. V takovém případě je Zhotovitel povinen odstranit vady a nedodělky bezodkladně. Nedohodnou-li se smluvní strany na jiném termínu odstranění vady, je Zhotovitel povinen vady odstranit do 10 dní. Pokud Zhotovitel neodstraní vady a/nebo nedodělky ve stanovené lhůtě, pak je Objednatel oprávněn (i) zajistit opravu nebo odstranění vad třetí osobu za obvyklou cenu, a to na nebezpečí a náklady Zhotovitele a bez ohledu na ostatní práva a nároky, které by v této souvislosti Objednatel mohl vůči Zhotoviteli vznést a/nebo (ii) požadovat náhradu škody vzniklé v důsledku neplnění Zhotovitele. Dílo je v takovém případě řádně dokončeno, a tedy i řádně provedeno, odstraněním poslední vady nebo nedodělku, který byl uveden v předávacím protokolu.

12. Nejpozději 10 dní před předáním Díla je Zhotovitel povinen objednateli předat veškerou dokumentaci dle smlouvy.

III. Cena Díla

1. Cena za dílo je stanovena jako pevná, bez DPH. DPH bude účtováno podle platných a účinných právních předpisů.

2. Případné vícepráce, písemně objednané objednatelem, budou řešeny po dohodě obou smluvních stran samostatným dodatkem ke smlouvě o dílo a cena těchto prací bude stanovena jako samostatná přípočtová pevná smluvní cena.

3. Všechny náklady nutné pro zařízení staveniště zhotovitele jsou zahrnuty v ceně výše uvedené.

4. Snížení nebo zvýšení ceny díla lze provést jen v případě, že dojde ke změně rozsahu prací a dodávek proti schválenému rozpočtu, a to formou písemného dodatku ke smlouvě.

IV. Odpovědnost za vady Díla, Záruka

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude způsobilé k účelu, pro který bylo provedeno a bude sloužit svému účelu a zachová si veškeré vlastnosti požadované smlouvou po dobu 66-ti měsíců ode dne předání a převzetí řádně dokončeného díla. Po tuto dobu si rovněž zachová vlastnosti obvyklé k účelu, pro který bylo provedeno. Záruční doba se prodlužuje o dobu od doby oznámení vady do doby jejího odstranění.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady zjištěné objednatelem po předání, a to po celou dobu záruky, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

3. Vady díla, které byly způsobeny porušením povinností zhotovitele je zhotovitel povinen odstranit na svůj náklad v termínu dohodnutém s objednatelem.

4. Výskyt vad v průběhu záruční doby je objednatel povinen reklamovat písemně, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Na základě tohoto oznámení a bez ohledu na ostatní práva Objednatele Zhotovitel v co nejkratší době na své vlastní náklady a bez toho, aby Objednateli vznikly jakékoli náklady, provede veškeré nezbytné úpravy, opravy a jiné práce nezbytné k tomu, aby Dílo bylo v souladu s podmínkami této Smlouvy. K odstranění vady označené jako havárie je zhotovitel povinen nastoupit bezodkladně a vadu odstranit nejpozději do 24 hodin od jejího nahlášení. Ostatní reklamované vady je zhotovitel povinen odstranit do 14 dní od nahlášení vady.

5. Pokud úpravy, opravy nebo jiné práce nezbytné k tomu, aby Dílo bylo v souladu s podmínkami této Smlouvy, nebudou provedeny ve lhůtách stanovených touto Smlouvou a nedojde k nápravě do 10 dnů od výzvy (postačí emailem), eventuálně v jinak dohodnutém termínu, Objednatel bude oprávněn (i) požadovat snížení Ceny nebo (ii) provést práce na náklady Zhotovitele sám nebo požádat třetí osobu o provedení takovýchto prací na náklady Zhotovitele, o čemž Objednatel Zhotovitele informuje písemně či prostřednictvím emailu. Zhotovitel je povinen tyto náklady Objednateli uhradit na základě faktury vystavené Objednatelem se splatností do 30 dní. Právo Objednatele na náhradu škody ani jiná práva a nároky Objednatele tím nejsou nijak dotčeny.

V. Platební a fakturační podmínky

1. Provedené práce a dodávky materiálu budou fakturovány průběžně vždy k poslednímu dni příslušného měsíce.

2. Podkladem pro fakturaci bude zjišťovací protokol předložený zhotovitelem vždy nejpozději do posledního pracovního dne v měsíci (časové etapě), za který zhotovitel fakturuje, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zjišťovací protokol bude obsahovat rozpočtové náklady celkem, práce a dodávky provedené od zahájení díla, práce a dodávky provedené v příslušném období, a taktéž práce a dodávky, které ještě budou provedeny. Toto vše včetně soupisů provedených prací a dodávek.

3. Splatnost faktur je stanovena na 60 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Faktura musí mít veškeré zákonné náležitosti.

4. Z každé fakturované částky se smluvní strany dohodly pozastavit 10% z ceny díla, z toho 5% z ceny díla do doby řádného provedení díla, a zbývajících 5% z ceny díla na dobu 1 roku (počítanou ode dne řádného provedení díla) a to tak, že na faktuře zhotovitele bude vyznačena pozastávka v uvedené výši, kterou objednatel do výše uvedené doby pozastaví. Pozastávka je počítána ze základu pro vyměření DPH. Zhotovitel je povinen písemně požádat o uvolnění pozastávek.

5. V případě, že objednateli vznikne z titulu smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury, resp. z více faktur zhotovitele, a tyto jednostranně započíst.

VI. Povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen převzít jednotlivé dodávky a následné dílčí montáže v dohodnutých termínech dle smlouvy a zajistit podmínky pro plynulé financování stavby na plnění platebních podmínek podle smlouvy.

2. Dále je objednatel povinen zajistit výkon technického dozoru objednatele a součinnost osob pověřených výkonem technického dozoru při operativním vedení stavby. Technický dozor bude provádět osoba pověřená objednatelem uvedená ve smlouvě, případně objednatelem písemně pověřená.

3. Objednatel je povinen zajistit a vést na stavbě hlavní stavební deník, jehož obsahem budou vzájemné zápisy mezi objednatelem a zhotovitelem. Výtky, výzvy či sdělení objednatele vůči zhotoviteli je objednatel povinen zapisovat do hlavního stavebního deníku stavby, zápisy se považují za odsouhlasené, nevyjádří-li se k nim adekvátně zhotovitel do 3 dnů. Tato skutečnost nezbavuje zhotovitele povinnosti dle čl. VII, a) VOP.

4. Objednatel je povinen zabezpečit dílčí stavební připravenosti v termínech a v rozsahu sjednaném ve smlouvě. Není – li sjednáno jinak, zajišťuje objednatel toliko
•zpevněných přístupových komunikací pro přísun materiálu do prostoru montáže;
•možnost připojení el. energie a vody.

VII. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen:

a) od okamžiku zahájení prací na plnění této smlouvy založit, vést stavební deník a denně provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Stavební deník bude obsahovat přinejmenším tyto informace: klimatické podmínky, odpracovanou dobu, kopie záznamů o nehodách, jmenný seznam pracovníků, popis vykonané práce a popis spotřebovaného materiálu. Zhotovitel je dále povinen předávat objednateli průpisy uzavřených stran na výzvu objednatele bezodkladně po dokončení stránky (nejpozději při předání díla) a archivovat stavební deník po dobu záruční doby. Výtky, výzvy či sdělení vůči objednateli je zhotovitel povinen zapsat do hlavního stavebního deníku vedeného objednatelem dle čl. VI.3. VOP, jinak se k nim nepřihlíží;

b) dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, uhradí ji zhotovitel;

c) prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad;

d) při realizaci díla dodržovat veškeré platné ČSN a bezpečností předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady a náhradu škod zhotovitel. Objednatel si vyhrazuje právo na možnost udělení sankce až do výše 50 tis. Kč za každé zjištěné porušení;

e) Kdykoli v pracovní době zpřístupnit staveniště Objednateli, Objednatelem pověřeným osobám, či osobám pověřeným Zákazníkem. V případě, že kterákoli z uvedených osob zjistí provádění Díla v rozporu s touto Smlouvou, technickou či projektovou dokumentací, právními předpisy nebo technickými normami, bude objednatel oprávněn Zhotovitele požádat zápisem do stavebního deníku o sjednání nápravy a / nebo přerušení provádění Díla a Zhotovitel je povinen zařídit bezodkladně nápravu a /nebo přerušit provádění Díla.

f) pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, prováděcích vyhlášek, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit;

g) provádět důslednou kontrolu nakupovaných hmot, surovin a jiných materiálů a výrobků určených k zabudování do stavby a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty; nejdéle při podpisu smlouvy předloží objednateli osvědčení o jakosti a kvalitě těchto věcí určených k zabudování do stavby;

h) předem si vyžádat souhlas objednatele ke všem změnám projektu, projednané s projektantem, které hodlá v průběhu akcí uskutečnit, pokud tyto změny mohou ovlivnit jakost a užitné vlastnosti díla, jeho cenu nebo mohou vést k prodloužení smluvené lhůty výstavby; zajistit odborné stavebně technické vedení díla kvalifikovaným odborným pracovníkem;


i) průběžně dodržovat čistotu a pořádek na staveništi, jakož i v případě znečištění vozovky toto na své náklady odstranit. Průběžně odstraňovat z prostoru staveniště odpady vzniklé při provádění díla. Na konci každého pracovního dne musí být staveniště poklizené, odpady musí být roztříděny a odvezeny, případně roztříděny a uloženy na určených místech a připraveny ke svozu odpadu.

j) uhradit objednateli za odebranou elektrickou energii, vodu, zařízení staveniště při provádění díla 1 % z objemu zakázky;

k) nejpozději do 3 dnů po odevzdání a převzetí díla vyklidit staveniště, včetně demontáže zařízení staveniště a upravit je do sjednaného stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu je objednatel oprávněn vyměřit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den, po který bude nadále staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště;

l) Zhotovitel uchová veškeré účetní knihy a záznamy týkající se provádění díla po dobu nejméně 10 let od předání Díla Objednateli.

m) Zhotovitel je povinen zajistit a zodpovídá za dodržování předpisů v oblasti BOZP jeho zaměstnanci a pověřenými pracovníky. Tyto osoby je zhotovitel povinen řádně proškolit.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení povinností druhou smluvní stranou.
Za podstatné porušení se považují:

- zhotovitel nedoloží objednateli do 5 dní od uzavření smlouvy doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při zhotovení díla až do výše hodnoty prováděného díla, pokud byl objednatelem vyžadován;
- nedodržení harmonogramu prací z viny zhotovitele s prodlením více jak 15 dnů;
- porušení smlouvy Zhotovitelem, jehož následky nebudou Zhotovitelem napraveny do 10 dní od výzvy Objednatele;
- na Zhotovitele je podán insolvenční návrh v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění a Zhotovitel ve lhůtě 20 dnů od zahájení řízení Objednateli neprokáže, že se jedná o šikanózní návrh;

2. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit také v případě, že nastane ukončení smlouvy z jakéhokoli důvodu Zákazníkem. Objednatel je povinen při odstoupení tuto skutečnost Zhotoviteli prokázat.


3. Při odstoupení od smlouvy se smlouva ruší s účinky do budoucna. Smluvní strany jsou povinny vzájemně vypořádat plnění zhotovitele provedené do dne odstoupení od smlouvy.

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo z odpovědnosti za vady ve vztahu k realizované části díla. Odstoupením od smlouvy nejsou jakkoli dotčena práva na smluvní pokuty, náhrady škody či jiné sankce, pokud k jejich vzniku došlo před odstoupením od smlouvy, anebo skutkově vyplývají ze skutečností, které nastaly před odstoupením od smlouvy.

IX. Smluvní pokuty, náhrada škody

1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s řádným provedením díla ve sjednaném termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši.

2. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamovaných havarijních vad dle čl. IV, 4 VOP, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-kč za každý den prodlení. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s odstraněním jiných než havarijních reklamovaných vad dle čl. IV, 4 VOP, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-kč za každý den prodlení Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši.

3. Pro případ prodlení objednatele s úhradou splatné faktury sjednávají smluvní strany smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky denně.

4. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou v čl. VII, odst. i) VOP, je objednatel oprávněn uložit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Při opakovaném porušení povinnosti zhotovitelem, může objednatel smluvní pokutu navýšit na 5.000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

5. Smluvní pokuty jsou splatné na výzvu oprávněné strany do 7 dní.

6. Smluvní strany sjednávají, že objednatel nahradí zhotoviteli jakoukoli škodu do maximální výše odpovídající 5% ceny díla bez DPH. Omezení náhrady škody se uplatní v rozsahu povoleném právními předpisy.

X. Práva duševního vlastnictví

1. Zhotovitel zaručuje, že Dílo a s ním související práva k duševnímu vlastnictví, bez ohledu na to, zda se jedná o práva registrovaná či nikoli, včetně názvů, ochranných známek, obchodních názvů, grafických prvků, užitných vzorů, průmyslových vzorů, autorských děl, vynálezů, obchodního tajemství nebo důvěrných informací, a jakákoli jiná práva duševního anebo průmyslového vlastnictví (dále jen „Práva duševního vlastnictví“) jsou prosté všech práv zaměstnanců nebo subdodavatelů Zhotovitele v co nejširším rozsahu přípustném ze zákona, zejména práv autora vynálezu na odměnu a dalších doplňkových práv.

2. V rozsahu, v jakém jsou Dílo nebo způsob jeho využití chráněny jakýmikoli Právy duševního vlastnictví Zhotovitele, která nejsou postoupena na Objednatele nebo jím určenou osobu na základě této Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje udělit Objednateli (a uzavřením smlouvy mu uděluje) nevýhradní celosvětovou licenci bez dalších licenčních poplatků k užívání těchto Práv duševního vlastnictví Zhotovitele Objednatelem potažmo Zákazníkem, zejména včetně práva na využití Díla nebo jiného nakládání s ním bez úhrady jakékoliv další úplaty Zhotoviteli nebo třetí osobě.

XI. Závěrečná ujednání

1. Smlouva může být měně či doplňována pouze písemně, vzestupně číslovanými dodatky.

2. Chtějí – li smluvní strany vyloučit některé ustanovení těchto VOP, odchylky od těchto VOP výslovně uvedou ve smlouvě.

3. Strany tímto po dohodě vylučují ust. § 1748, § 1765, odst. 1, § 1766 občanského zákoníku a současně na sebe ve smyslu ust. § 1765, odst. 1 občanského zákoníku přebírají riziko změny okolností. Smluvní strany tímto sjednávají, že zhotovitel nesmí jakékoli své závazky a pohledávky vůči objednateli bez předchozího písemného souhlasu objednatele započíst, postoupit, zastavit či jakkoli jinak zatížit nebo zcizit.

4. Smluvní strany se zavazují vynaložit nejvyšší úsilí ke smírnému řešení všech sporů vzniklých z této smlouvy a v souvislosti s ní. Pokud strany v přiměřené lhůtě, jež však nebude delší než třicet (30) dnů. Jakékoli spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní nevyřeší smírem, bude na návrh kterékoliv smluvní strany o sporu rozhodovat místně a věcně příslušný soud

Všeobecné obchodní podmínky pro kupující

 

Tyto Všeobecné obchodní dodací podmínky platí pro smluvní vztahy, v nichž je prodávajícím START Zelený s.r.o., IČ: 08731314.

1. Předmět plnění

Předmětem plnění je prodej zboží prodávajícím kupujícímu. Předmětem kupní smlouvy jsou dodávky zboží uvedeného v kupní smlouvě, objednávce. Zboží bude dodáno v obvyklé jakosti a provedení.

2. Místo plnění

2.1 Místem plnění je sídlo a provozovny prodávajícího Brtnice nebo provozovny prodávajícího v Jihlavě.

2.2 Dodávka je splněna předáním zboží kupujícímu ze skladu prodávajícího nebo jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, má-li být zboží prodávajícím odesláno.

3. Nabytí vlastnického práva ke zboží

Zboží se stává vlastnictvím kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny. V případě, že kupující nezaplatí odebrané zboží včas a řádně, má prodávající nárok požadovat vrácení dodaného zboží včetně vratných obalů. Kupující se zavazuje převzít zboží nejpozději do 5 dnů od obdržení výzvy prodávajícího k převzetí zboží.

4. Nebezpečí škody na zboží

Nebezpečí škod na zboží přechází na kupujícího v souladu s § 2121 a násl. občanského zákoníku.

5. Odpovědnost za vady zboží

Zboží má vady, není-li prodávajícím dodáno ve sjednaném množství, jakosti a provedení, jinak vlastnosti obvyklé. Právo z vadného plnění je kupující oprávněn uplatnit v souladu s § 2099 a násl. občanského zákoníku.

6. Obaly a balení

6.1 Zboží bude baleno podle obvyklých zvyklostí.

6.2 Vratné obaly může kupující vrátit přímo prodávajícímu na svoje náklady.

7. Platební podmínky

7.1 Právo na zaplacení kupní ceny vzniká prodávajícímu splněním jeho závazků způsobem a v místě plnění v souladu s kupní smlouvou, tj. po předání zboží kupujícímu nebo veřejnému dopravci.

7.2 Kupující zaplatí kupní cenu ve prospěch prodávajícího následujícím způsobem placení:
bezhotovostním převodem k vystavené faktuře, splatnost je stanovena v souladu s § 1963 odst. 1 občanského zákoníku, tj. do 30 ti dnů ode dne, kdy byla dlužníku doručena faktura nebo jiná výzva podobné povahy, anebo ode dne obdržení zboží nebo služby, podle toho, který z těchto dnů nastal později.

7.3 Případným výskytem vad zboží není dotčena povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu.

8. Smluvní pokuty

8.1 V případě, že kupující odmítne nebo jiným způsobem znemožní prodávajícímu splnit dodávku zboží, včetně stornování objednaného zboží na základě oboustranné dohody smluvních stran, uhradí prodávajícímu smluvní pokutu dle § 2048 občanského zákoníku ve výši 5% z ceny neodebraného zboží. Smluvní pokuta je splatná do 10ti dnů od obdržení vyúčtování kupujícím.

8.2 V případě, že kupující neodebere zboží ve lhůtách uvedených v kupní smlouvě, uhradí prodávajícímu smluvní pokutu dle § 2048 občanského zákoníku ve výši 5% z ceny neodebraného množství. Smluvní pokuta je splatná do 10ti dnů od obdržení vyúčtování kupujícím.

8.3 V případě prodlení kupujícího s placením faktury za dodané zboží uhradí kupující prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z nezaplacené částky za každý den prodlení. Úrok z prodlení je splatný do 10ti dnů od obdržení vyúčtování kupujícím.

8.4 Ujednáním o smluvní pokutě či smluvním úroku z prodlení není dotčen nárok prodávajícího na zákonné majetkové sankce, jakož i nárok na náhradu škody.

8.5 Smluvní strany sjednávají, že prodávající odpovídá za škody způsobené dodáním vadného zboží anebo porušením smluvních či zákonných povinností v souvislosti s plněním této smlouvy či v jejím důsledku /a to jen za skutečnou škodu, nikoli ušlý zisk, či jiné nepřímé či následné škody/ maximálně do výše 5% kupní ceny bez DPH dodaného, resp. objednaného zboží. Omezení náhrady škody se uplatní v rozsahu povoleném právními předpisy

9. Ostatní ujednání

9.1 Smluvní strany tímto sjednávají, že kupující nesmí jakékoli své závazky a pohledávky vůči prodávajícímu bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího započíst, postoupit, zastavit či jakkoli jinak zatížit nebo zcizit.

9.2 V ostatních otázkách výslovně neupravených kupní smlouvou platí ustanovení občanského zákoníku.

9.3 V případě, že kupující nebude mít ve vztahu k prodávajícímu vypořádány veškeré finanční závazky včetně smluvních pokut a úroků z prodlení, je prodávající oprávněn pozastavit dodávky zboží kupujícímu, a to až do doby úplného zaplacení závazků kupujícího. Kupující není oprávněn v tomto případě domáhat se jakékoliv náhrady škody.

9.4 Prodávající bude se všemi osobními údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném zněnía Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a je správcem osobních údajů. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data související s platbou našich faktur mohou být předávána společnosti Bisnode Česká republika, a.s., která může tato data včetně Vašich osobních údajů dále zpracovávat za účelem sledování a vyhodnocování platební disciplíny konkrétních podnikatelských subjektů. Jak vůči naší společnosti, tak vůči společnosti Bisnode můžete uplatnit veškerá práva, která Vám jako subjektu údajů náleží dle právních předpisů na ochranu osobních údajů. Více informací o společnosti Bisnode a jejím zpracování osobních údajů naleznete na www.bisnode.cz/privacy.

9.5 Tyto VODP mohou být měněny pouze písemnou formou.

Všeobecné obchodní podmínky pro podnájemce

 

I. Vymezení předmětu podnájmu

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky dopadají a smluvní vztah mezi pronajímatelem START Zelený s.r.o., IČ: 08731314 (označeným výše), který je na základě platné nájemní smlouvy s vlastníkem stavby oprávněn užívat a přenechávat k užívání třetím osobám nemovitost, dům čp. 254, stojící na pozemcích parc.č.st.1022/1, p.č.st.1022/2 a p.č.st.1022/3, s tím, že stavba je zapsána na LV č. 1593 a pozemky jsou zapsány na LV č. 10001, k.ú. Brtnice v katastru nemovitostí u Katastrálního úřad pro Vysočinu (dále jako prostory), a objednatelem jako podnájemcem. Ve specifikované stavbě jsou prostory zřízené za účelem dočasného ubytování osob.

1.2 Podnájemcem – objednatelem může být právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající.

II. Účel podnájmu

Pronajímatel na základě objednávky podnájemce zajistí a umožní ve výše specifikovaných prostorách ubytování zaměstnanců, pracovníků či jiných osob z titulu podnájemce.

III. Sjednání pronájmu

3.1 Smluvní vztah vzniká na základě objednávky podnájemce, v níž je specifikován počet osob a termín, pro který potřebuje podnájemce pro osoby zajistit ubytování. Rezervace termínu a míst může být podnájemcem učiněna jakoukoli formou (ústně, telefonicky, emailem, apod.), přičemž na základě rezervace je možné umožnit osobám z titulu podnájemce vstup do prostor pouze v případě, že objednatel v naléhavém případě potřebuje pro své pracovníky ubytování ještě tentýž den. Nejpozději do 24 hodin od učinění rezervace však musí podnájemce učinit písemnou objednávku (postačí elektronickou formou), potvrzení nabídky s uvedením počtu osob, termínu a odsouhlasením ceny.

3.2 Nedojde – li do 24 hodin od učinění rezervace k potvrzení nabídky či k objednávce, nemá objednatel ani žádné osoby z jeho titulu jakékoli oprávnění k užívání prostor a je povinen zajistit odstranění veškerých věcí případně vnesených do prostor osobami z titulu objednatele.

3.3 Tyto VOP pro podnájemce se stávají součástí každého smluvního vztahu mezi pronajímatelem a podnájemce. Podnájemce potvrzením nabídky či učiněním objednávky potvrzuje, že se s těmito VOP seznámil. Tyto VOP pro ubytování jsou zveřejněny na www.zeleny.cz a vyvěšeny v prostorách.

IV. Cena

Na základě poptávky objednatele bude pronajímatelem stanovena cena za podnájem, která se zpravidla odvíjí od počtu osob a doby trvání podnájmu. V ceně jsou zahrnuty: ubytování, spotřeba energií,

V. Práva pronajímatele

5.1 Má právo na placení sjednaného podnájemného a úhrad za služby ve sjednané době řádně a včas, dle této smlouvy.

5.2 Má právo vstupu do Nemovitosti za účelem ověření, zda je Nemovitost užívána řádným způsobem a za účelem kontroly, zda nedochází ke škodám na prostorách. Je však povinen dohodnout datum vstupu předem, nehrozí – li nebezpečí z prodlení.

5.3 Má povinnost předat prostory ve stavu způsobilém k jejímu užívání a zajistit podnájemci nerušený výkon práv spojených s užíváním prostor po dobu podnájmu.

5.4 Má právo, v případě, že podnájemce nevyklidí prostory do 3 dnů po ukončení podnájmu dle této smlouvy a dojde k prodlení s předáním prostor zpět nájemci, prostory otevřít a za přítomnosti svědka ji vyklidit, dále pak věci podnájemce a osob, které s ním nebo z jeho titulu prostory užívají, uskladnit, a to na nebezpečí a náklady podnájemce. S tímto postupem podnájemce souhlasí a svým podpisem na této smlouvě níže dává nájemci plnou moc k takovému jednání.

5.5 Odstraní bez zbytečného odkladu závady, které mu byly podnájemcem nahlášeny, a které bráni řádnému užívání Nemovitosti. Toto ustanovení se nepoužije v případě drobných závad nebo závad způsobených podnájemcem nebo osobami, kteří se v prostorách nacházejí.

VI. Povinnosti podnájemce a osob, které prostory užívají z titulu podnájemce

6.1 Je oprávněn po dobu trvání této smlouvy prostory užívat pouze v souladu s účelem podnájmu, prostory řádným způsobem udržovat a provádět běžnou údržbu, platit sjednané podnájemné a úhradu řádně a včas dle ustanovení této smlouvy.

6.2 A osoby z jeho titulu užívající prostory mají právo užívat prostory v rozsahu dle této smlouvy.

6.3 Není jakkoliv oprávněn provádět stavební úpravy, měnit konstrukci nebo charakter prostor, tj. neprovádět žádné podstatné změny, a to ani na svoje náklady, bez předchozího písemného souhlasu nájemce.

6.4 Není oprávněn přenechat prostory nebo její část jiné osobě k užívání bez předchozího písemného souhlasu nájemce.

6.5 Je povinen oznámit bez zbytečného odkladu nájemci potřebu těch oprav v prostory, které má nést nájemce a umožnit jejích provedení, jinak odpovídá za škodu, která takto vznikla, a to v plné výši.

6.6 Je povinen umožnit nájemci prohlídku prostor za účelem ověření, zda je prostor užívána řádným způsobem a za účelem kontroly, zda nedochází ke škodám na ní.

6.7 Není oprávněn z titulu této smlouvy zřídit na adrese prostor své sídlo, pobočku, provozovnu nebo uvádět adresu prostor v souvislosti se svým podnikáním, vyjma skutečnosti, že na adrese prostor jsou na základě podnájemní smlouvy ubytováni pracovníci podnájemce.

6.8 Je povinen zajistit dodržování Domovního řádu. Zvlášť závažné porušení Domovního řádu se považuje za zvlášť závažné porušení podnájemní smlouvy.

6.9 Je na výzvu pronajímatele povinen předat pronajímateli jmenný seznam osob, které v prostorách ubytoval včetně č. OP.

6.10 V případě ubytování cizích státních příslušníků splnit veškeré povinnosti plynoucí z platných právních předpisů, přičemž bere na vědomí, že pronajímatel podnajímá prostory podnájemci a nikoli jednotlivě jeho pracovníkům a tedy nemá povinnosti ubytovatele plynoucí z právních předpisů v oblasti práva cizinců.

VII. Skončení pronájmu

7.1 V potvrzené nabídce či objednávce musí být vždy pevně sjednán termín trvání podnájemní smlouvy. Podnájem pakl končí uplynutím sjednané doby.

7.2 Pokud by termín výslovně sjednán nebyl, považuje se podnájem sjednaný na dobu neurčitou. V případě podnájmu sjednaného na dobu neurčitou sjednávají smluvní strany výpovědní lhůtu v délce 1 měsíců, přičemž výpovědní lhůta začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně (za doručení se považuje též odmítnutí zásilky adresátem, v případě jejího nedoručení pak se za doručení považuje 3. kalendářní den po jejím odeslání doporučenou poštou). Podnájemce tímto výslovně potvrzuje, že si je vědom povinnosti hradit sjednané podnájemné po celou dobu výpovědní doby i v případě, že by prostory fakticky nevyužíval, nedohodnou -li se smluvní strany jinak.

7.3 Podnájemní smlouvu sjednanou na dobu určitou i neurčitou je pronajímatel oprávněn vypovědět okamžitě, bez výpovědní doby, v případě, že podnájemce, nebo osoby ubytované v prostorách z titulu podnájemce, hrubě porušují povinnosti plynoucí z této smlouvy, tj. zejména nikoli však výlučně v případě že se podnájemce dostane do prodlení s úhradou podnájemného po dobu delší 15 dní, v případě že ze strany podnájemce nebo jím ubytovaných osob dochází k poškozování majetku pronajímatele nebo vlastníka, v případě že se ubytované osoby dopouštějí rušení nočního klidu, výtržností, apod.

VIII. Sankce

8.1 Podnájemce je povinen v případě prodlení s úhradou podnájemného hradit pronajímateli kromě dlužné částky též smluvní pokutu ve výši 0,1% p.d. z dlužné částky.

8.2 V případě porušení Domovního řádu ubytovanou osobou z titulu podnájemce, je podnájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

IX. Kauce

9.1 Pronajímatel je oprávněn při sjednání podnájemní smlouvy požadovat úhradu kauce.

9.2 Pokud kdykoliv v průběhu trvání podnájemního vztahu podnájemce neuhradí v plné výši a včas podnájemné či smluvní pokuty, může být tato kauce pronajímatelem použita na uhrazení případných nedoplatků. Pokud kauce nebo její část bude takto pronajímatelem prokazatelně použita, je podnájemce povinen doplatit část použité kauce tak, aby kauce byla opět ve sjednané plné výši, a to do 5 dnů ode dne, kdy byl pronajímatelem vyrozuměn o použití této kauce. Pronajímatel vyrozumí podnájemce doporučeným dopisem. Prodlení s doplněním kauce do plné výše delší než 7 dní se považuje za hrubé porušení povinnosti a je důvodem k výpovědi z podnájmu.

9.3 V případě, že podnájemce po uplynutí doby nájmu nevrátí prostory a vybavení pronajímateli v původním stavu, v jakém ji převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení, bude kauce použita na náhradu škody, která takto pronajímateli vznikne, zejména na uvedení prostor do původního stavu. Pronajímatel je oprávněna požadovat po podnájemci náhradu nákladů spojených s uvedením prostor a vybavení do původního stavu, pokud kauce nepostačila na jejich pokrytí. Tyto další náklady je podnájemce povinen uhradit do 5 dnů ode dne jejich vyúčtování.

9.4 V případě, že nebude nutné kauci, nebo její část použít, pronajímatel vrátí kauci v plné výši nebo její část podnájemci, a to do 5 dnů od výzvy podnájemce, v níž bude uvedeno číslo bankovního účtu. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností smluvní strany sjednávají, že kauce nebude úročena a pronajímatel při skončení nájmu, nebude – li na kauci započítávat, vrací podnájemci toliko skutečně uhrazenou částku kauce.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR

 

I. Základní ustanovení

1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je START Zelený s.r.o., IČ: 08731314 se sídlem Brtnice, Široká 376 (dále jen: „správce“).

1.2 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.2 Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s §7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že
  nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3.2 Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

3.3 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR

IV. Doba uchovávání údajů

4.1 Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

4.2 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

5.1 Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy

5.2 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. COOKIES

6.1 Na našich internetových stránkách používáme soubory „cookies“ proto, abychom návštěvníkům poskytli větší pohodlí při jejich prohlížení. Soubory „cookies“ (v doslovném překladu „sušenky“) jsou malé textové soubory, které Internetové Stránky vytvoří ve Vašem zařízení v momentě, kdy na ně vstoupíte.

6.2 Naše internetové stránky používají jak tzv. „session cookies“, tak i tzv. „persistent cookies“.

 • Session cookies umožňují listovat jednotlivými záložkami našich stránek a pamatují si jakoukoliv informaci, kterou zde zadáte. Session cookie se automaticky smaže v okamžiku, kdy prohlížeč zavřete, nebo krátce poté.

 • Persistent cookies umožňují těmto internetovým stránkám pamatovat si Vaše preference anastavení pro Vaši příští návštěvu a díky nim se např. nemusíte neustále přihlašovat. Persistent cookies po určitém nastaveném čase automaticky vyprší.

6.3 Naše internetové stránky používají cookies, které:

 • zlepšují výkon Internetových Stránek tím, že sbírají informace o způsobu, jakým jenávštěvníci používají (např. které záložky jsou nejvíce navštěvované).

 • zvyšují funkčnost Internetových Stránek a přibližují je Vám tím, že nám umožňují si pamatovat Vaše dřívější volby. Tyto informace nicméně nejsou používány k Vaší identifikaci ani k zapamatování si toho, kde jste na internetu byli.

 • umožňují některým nástrojům pracovat, poskytují opatření proti spamům a také přístup k věkově omezenému obsahu

 • umožňují některým našim dodavatelům poskytovat služby, které ve vztahu k Internetovým stránkám poskytují v našem zastoupení.

6.4 „Cookies“ nejsou viry. Jsou to pouze textové soubory, které neobsahují žádný program a vzhledem k tomu se ani nedají spustit jako program. Soubor „cookies“ se nemůže sám kopírovat a rozesílat po internetové síti. Váš internetový prohlížeč je však při každé návštěvě odešle Internetové Stránce, ke které patří, a ta se pak v internetovém prohlížeči zobrazí ve Vašem nastavení.

6.5 Pomocí souborů „cookies“ dokážeme v obecné rovině také zaznamenávat statistické údaje o chování návštěvníka těchto Internetových Stránek. Díky tomu je můžeme cíleně přizpůsobovat Vašim zájmům a požadavkům.

6.6 „Cookies“ nám pomáhají při identifikaci zvlášť populární či problémové části Internetových Stránek, není je ale možné spojit s konkrétním uživatelem.

6.7 Soubory „cookies“ dále využíváme i pro účely Vaší autentizace, tedy pro to, abychom jejich prostřednictvím eliminovali nutnost zadávání identifikačních údajů o Vaší osobě při každém dalším Vašem vstupu na Internetové Stránky. Současně je používáme i pro účely uzpůsobení Internetových Stránek dle Vašich potřeb, tedy např. pro to, aby se Vám Internetové Stránky nadále zobrazovaly ve Vámi zvoleném jazyce či v určité grafické úpravě.

6.8 Tyto Internetové Stránky si samozřejmě můžete prohlížet i bez souborů „cookies“, je však možné, že některé jejich funkčnosti budou omezené a komfort používání se sníží. Většina prohlížečů tyto soubory akceptuje automaticky, jejich ukládání je však možno zabránit tak, že v nastaveních prohlížeče zvolíte možnost „neakceptovat cookies“. Soubory „cookies“, které se na Vašem zařízení již uložily, můžete také kdykoliv vymazat. Přesné nastavení této funkce zjistíte pomocí „nápovědy“ Vašeho webového prohlížeče.

6.9 Používáním Internetových Stránek vyjadřujete souhlas s použitím souborů „cookies“ výše uvedeným způsobem.

VII. Vaše práva

7.1 Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

7.2 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

8.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

8.2 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

8.3 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX. Závěrečná ustanovení

9.1 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

9.2 S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

9.3 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018